A&W en Ecofide toetsen waterlichamen Wetterskip Fryslan

U7v86hf2x83umkpdbnodroisx

Voldoen Friese wateren aan de ecologische doelstellingen?

Volgens de Europese Kaderrichtlijn Water moeten alle wateren met enige omvang in 2015 een goede ecologische toestand hebben. Er zijn landelijk watertypen onderscheiden waarvoor de natuurlijke, min of meer ongestoorde referentiesituatie in ecologisch opzicht is beschreven. Op basis van die goed ontwikkelde toestand is voor elk type een landelijke maatlat opgesteld voor kwaliteitselementen als vissen, waterplanten, fosfaat, doorzicht e.d.. Daaraan kan de ecologische toestand van een water worden afgemeten. Aan elk waterlichaam is een watertype toegekend en nagegaan is of die referentiesituatie haalbaar is . Vaak is dat niet meer het geval, omdat de wateren sterk veranderd of kunstmatig zijn: dan zijn de maatlatten aangepast. Wel moeten er dan nog maatregelen genomen worden om de toestand te verbeteren.

Samen met Ecofide toetst A&W alle waterlichamen in het beheersgebied van Wetterskip Fryslân voor 2006-2010 aan de regionale KRW-maatlatten. De toetsing omvat zowel de biologische (algen, waterplanten, macrofauna, vissen) als de fysisch-chemische (o.a. fosfaat, stikstof, zuurstof, doorzicht) kwaliteitselementen. Met die gegevens kan worden nagegaan of de uitgevoerde maatregelen hebben geleid tot de gewenste ecologische verbetering van de Friese wateren. Daarnaast stellen we een helder systeem op van de KRW-maatlatten voor de Friese wateren, dat ook de samenhang tussen referentie en landelijke en Friese aanpassingen daarvan in beeld brengt. Als afsluiting verzorgen we een cursus voor medewerkers van Wetterskip Fryslân, waarin we inzicht te geven in de maatlattensystematiek en de toetsing.

Fotograaf:
Fotograaf: