Atlas van de vissen in Fryslan

Fj96rx9rzzbn2lpku0bvf4tfo

Er wordt al een aantal jaren gedacht over het tot stand laten komen van een Vissenatlas van Fryslân. Door verschillende partijen zijn de afgelopen jaren veel visgegevens verzameld, wat mede een impuls heeft gekregen door de KRW en de natuurwetgeving. Het bijeenbrengen van al die data tot een handzame en toegankelijke vissenatlas is een grote wens die bij veel partijen leeft.

Het Wetterskip Fryslân heeft nu het initiatief genomen om de totstandkoming van een dergelijke vissenatlas te ondersteunen. De coördinatie van de gegevensverzameling met betrekking tot de visatlas wordt uitgevoerd door dhr. J. Melis (Fryslân Grien). Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek bv. is door het Wetterskip Fryslân gevraagd de procesbegeleiding en de databeheer van de atlas te verzorgen. Onderdeel van het proces is de vervaardiging van een tweetal Werkatlassen. Eind maart is de Werkatlas I gereed gekomen. Doel hiervan is een overzicht van de huidige beschikbare gegevens en hiermee hiaten in de verspreidingsgegevens zichtbaar te maken. Een voorbeeld van de paling (Anguilla anguilla) is hier te downloaden.

Tussen maart en november worden aanvullende gegevens verzameld en opgenomen in de database. De productie van de Werkatlas II is gepland rond eind november 2012. Uiteindelijk is het doel om uiterlijk eind 2013 – begin 2014 een vissenatlas van het werkgebied van Wetterskip Fryslân (Fryslân en het aanpalende deel in Groninger Westerkwartier) uit te geven. Hierbij staat de Vissenatlas van Groningen en Drenthe als model.

Voor verdere informatie kunt u terecht op onderstaande websites of contact opnemen met Mark Koopmans

http://www.vissenatlas-friesland.nl/
http://www.fiskenatlas-fryslan.nl/

 

 

 

 

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: