Adres onbekend: afstudeeronderzoek

Qs4d156umtmy6v7ejk7evsrgl

In okt 2013  verscheen het onderzoeksverslag van Gjerryt Hoekstra. Onderzoek uitgevoerd binnen het kader van het  onderzoeksproject 'Adres Onbekend'. Gjerryt Hoekstra is hierbij mede begeleid door het van Hall instituut, waar hij op basis van dit werk is afgestudeerd.

Bij het afstudeeronderzoek is studie gedaan naar drie aangewezen compensatiegebieden in Fryslân.

Het hoofddoel van dit onderzoek was weten hoe effectief deze weidevogelcompensatie gebieden zijn, vanuit het oogpunt van de Grutto. Om hier een beter inzicht in te krijgen zijn als eerste de habitatkarakteristieken als de drooglegging t.o.v. maaiveld, de mate van kruidenrijkdom, de hoeveelheid plas dras en de mate van bemesting, begreppeling en de mate van openheid en rust in de compensatie- en controlegebieden in kaart gebracht. Vervolgens is de dichtheid en het broedsucces van Gruttobroedparen in deze gebieden gemeten en vergeleken. Ook is er gemeten hoeveel geringde Grutto’s er daadwerkelijk vanuit het gebied rond Leeuwarden, dat onderhevig is aan verstoring, naar de compensatie- of controlegebieden zijn verhuisd.

Uit de resultaten is gebleken dat de compensatiegebieden geschikter voor Grutto's zijn dan  de controlegebieden. De dichtheid van Gruttobroedparen was meer dan 4,5 x hoger in compensatiegebied, in vergelijking met controlegebied. De dichtheid van verhuisde (geringde) Grutto's was met 1,3 /100ha ook het hoogst in compensatiegebied, en de compensatiegebieden hebben ook  meer verhuisde Grutto's opgevangen in vergelijking met omliggend gebied dat niet als compensatiegebied is aangewezen. De details van het onderzoek staan in het rapport; "Effectiviteit van weidevogelcompensatie gebieden voor de Grutto rond Leeuwarden".

Ook het komende jaar verwachten we nog verplaatsingen waar te kunnen nemen die zullen helpen de globale onderzoeksvragen te beantwoorden. Maar dit is al een belangrijk resultaat: dat compensatie gebieden daadwerkelijk verhuisde Grutto’s vanuit het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling rond Leeuwarden hebben opgevangen.

dr. ir. Daan Bos kan u meer informatie geven over het project: 'Adres Onbekend'.

 

Fotograaf:
Fotograaf: