Actieplan Weidevogels Groningen gepresenteerd

Qs4d156umtmy6v7ejk7evsrgl
Op 28 mei hebben 12 maatschappelijke organisaties uit de provincie Groningen het Actieplan Weidevogels aangeboden aan de gedeputeerde en aan bestuurders van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. 
A&W ondersteunde het Actieplan met een doorlichting van de Groningse weidevogelgebieden op ruimtelijke kwaliteit en de toestand van inrichting en beheer. Voor een groot aantal deelgebieden zijn factoren als landschappelijke openheid, waterpeil en aanbod van kuikenland in kaart gebracht en gescoord voor de mate waarin ze voldoen aan de kwaliteit van een goed weidevogelgebied. 
In veel gebieden schieten openheid en drooglegging tekort, maar is het aanbod van kuikenland voor de Grutto redelijk op orde. De oppervlakte plasdras in de gebieden is vaak minder dan gewenst. De resultaten van de doorlichting zijn gebruikt om, samen met eigen gebiedskennis, verbetermaatregelen vast te stellen. In het Actieplan zijn de verbetermaatregelen gebundeld en op geld gezet. 
Het plan is enthousiast ontvangen en de gedeputeerde zegde toe op zoek te gaan naar geld voor de uitvoering.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met drs. Ernst Oosterveld

klik hier voor een artikel over dit onderwerp in Dagblad van het Noorden.

 

 

 

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: