Publications

Here you find many of our reports, papers and other publications. Each of them can be downloaded.

Remote sensing 26 October 2022

Oud gras- en greppelland in beeld

View PDF online (9.20 MB)

‘Quickscan’ handelingsperspectief voor hoogwatervluchtplaatsen in de Nederlandse Waddenzee

View PDF online (3.34 MB)

Analysis of high tide roost use and benthos availability for twelve shorebird species in the Dutch Wadden Sea

View PDF online (94.16 MB)

Opgroeiomstandigheden van kievitkuikens op braakstroken in grasland

View PDF online (3.86 MB)

Beheeradvies landschapselementen Noardlike Fryske Wâlden 2021

View PDF online (2.18 MB)

Monitoring van broedvogels in de droge dooradering in Fryslân 2017-2021

View PDF online (7.09 MB)

Monitoring pilot project beheer steenmarters 12 beheergebieden Provincie Fryslân -2021

View PDF online (89.92 MB)

Regionale risico-inventarisatie bevergraverij in spoortaluds

View PDF online (6.22 MB)
Biodiversity restoration 11 March 2022

Rietbeheer bij It Fryske Gea

View PDF online (11.46 MB)

Externe werking wind- en zonne-energie rond Nature 2000-gebieden in Gelderland

View PDF online (19.65 MB)

Fauna onderzoek 2021 Bomensingel Science Park Amsterdam

View PDF online (3.59 MB)

Genetische connectiviteit van twee voor de Noordse woelmuis aangewezen Natura 2000-gebieden in Noord-Holland

View PDF online (2.28 MB)
Fotograaf:
Fotograaf: