Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

Broedvogel- en ganzenmonitoring op de Dollard in 2018. Eerste jaar met Kleirijperij en broedeiland

Bekijk PDF online

Living on the Edge: volledige versie/ full version

Living on the Edge: volledige versie/ full version

The Ndiael, a former floodplain at the brink of change from dry to wet

Bekijk PDF online

Monitoring pilot afvoer taludmaaisel en uitkrabben plasbermen Eindrapport 2009-2013 met aanvulling 2014

Bekijk PDF online

Effecten van tijdelijke slootpeilverhoging op weidevogels

Bekijk PDF online

OPIDIN: Prédiction des inondations dans le Delta Intérieur du Niger

Bekijk PDF online

OPIDIN: Predicting the flood in the Inner Niger Delta

Bekijk PDF online

Le Niger, une artère vitale. Gestion de l’eau dans le Bassin du Haut Niger. Chapitre 3

Bekijk PDF online

ATLAS les plaines inondables du Delta Intérieur du Niger. Example

Bekijk PDF online

ATLAS les plaines inondables du Delta Intérieur du Niger

The Niger, a lifeline. Chapter 3

Bekijk PDF online

International Single Species Action Plan for the Conservation of the Black-tailed Godwit Limosa l. limosa & L. l. islandica

Bekijk PDF online

Ganzen en smienten rond het Leekstermeer in een tijd van vergraving en vernatting. Monitoring inzake de waterberging 2008-2012

Bekijk PDF online

Factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van weidevogelpopulaties

Bekijk PDF online

Dijkversterking Ameland. Toetsing aan de natuurwetgeving

Bekijk PDF online

Foeragerende kiekendieven in en rondom de Oostvaardersplassen in 2011

Bekijk PDF online

Résumé Les Ailes du Sahel

Bekijk PDF online

The ecological state of the Ems estuary and options for restoration.

Bekijk PDF online

De ecologische toestand van het Eems-estuarium en mogelijkheden voor herstel

Bekijk PDF online

Broedvogels in de moeraszone van de Oostvaardersplassen in 2005-2011 met een overzicht van langjarige ontwikkelingen

Bekijk PDF online

Selectie, beheer en inrichting van weidevogellandschappen in Fryslân

Bekijk PDF online

Adres onbekend. Verplaatsing van Grutto’s bij habitatverlies door woningbouw en infrastructuur

Bekijk PDF online

Monitoring van effecten van bodemdaling op vegetatie in de Lauwersmeer. Vijfde voortgangsrapportage (2011/2012)

Bekijk PDF online

Trekvogels van de Waddenzee: inventarisatie van knelpunten langs de Oost-Atlantische trekroute

Bekijk PDF online

Monitoring plaggen en vrijstellen drijftillen in De Wieden, Wetlandsuccession, nr. LIFE 06 NAT/NL/000074, acties F4 en F5

Bekijk PDF online

Monitoring vogelaanvaringen Windpark Delfzijl-Zuid 2006-2011

Bekijk PDF online
Quickscans/natuurtoetsen 21 oktober 2011

Natuurtoets Bestemmingsplan Noordelijke Kernen Steenwijkerland

Bekijk PDF online
Werk maken van herstel 10 oktober 2011

Tien gouden regels tegen Pitrus in weidevogelreservaten

Bekijk PDF online

Weidevogelinventarisatie Stinswei 2011

Bekijk PDF online

Nestplaatskeuze van Bruine kiekendieven in Nederland

Bekijk PDF online

Skriezen om útens, Trek en overwintering van gezenderde Grutto’s

Bekijk PDF online

Verkenning afslag Eems-Dollardkwelders

Bekijk PDF online

Weidevogels en Predatie: Een literatuuroverzicht

Bekijk PDF online

Exploitation of intertidal flats in the Oosterschelde by estuarine birds

Bekijk PDF online

Tien gouden regels tegen Pitrus in weidevogelreservaten

Bekijk PDF online

Wegpassages van vleermuizen Veldonderzoek naar het gebruik van infrastructuur over wegen door vleermuizen

Bekijk PDF online

Bescherming van weidevogels tijdens trek en overwintering

Bekijk PDF online

Effectiviteit compensatie weidevogelhabitat. Resultaten nulstudie Mijdrecht en Leeuwarden

Bekijk PDF online

Realising transboundary ecological connectivity in the Ukrainian Carpathians. Ukrainian version

Broedvogels en beheer in de Weerribben 1999-2007. Kritische factoren en herstelmaatregelen voor moerasvogels met instandhoudingsdoelen

Bekijk PDF online

Will the Inner Niger Delta shrivel up due to climate change and water use upstream?

Bekijk PDF online

Vers une nouvelle extension de l’outil OPIDIN

Bekijk PDF online

Evaluatie Opkrikplannen weidevogelreservaten in Fryslân/Groningen 2007-2009

Bekijk PDF online

Le Delta Intérieur du Niger s’assèchera-t-il du fait du changement climatique et de l’utilisation de l’eau en amont?

Bekijk PDF online

Towards a further extension of the OPIDIN tool

Bekijk PDF online

Boezemland herstellen met bagger: Pilot Grutte Grienen

Bekijk PDF online

Foerageergelegenheid voor kiekendieven tussen de Hollandse Hout en de A6

Bekijk PDF online

De Warande als foerageergebied voor in de Oostvaardersplassen broedende kiekendieven in 2009

Bekijk PDF online

Het A6-gebied en omgeving als foerageergebied voor in de Oostvaardersplassen broedende kiekendieven in 2008 en 2009

Bekijk PDF online

Proef mestscheiding weidevogelreservaten Fryslân en Groningen 2010

Realising transboundary ecological connectivity in the Ukrainian Carpathians.English version

Monitoring van effecten van bodemdaling op vegetatie in de Lauwersmeer. Derde voortgangsrapportage (2009/2010)

Bekijk PDF online

De nationale windmolenrisicokaart voor vogels

Bekijk PDF online

Brochure de N333 groot knelpunt in de natuurverbinding tussen de Weerribben de Wieden

Broedvogels van de buitenkaadse Oostvaardersplassen in 1997, 2002 en 2007

Bekijk PDF online

Safeguarding the Romanian Carpathian Ecological Network

Bekijk PDF online

Research for ecological restoration in the danube delta

Bekijk PDF online

Les forets inondees tresors du delta intérieur

Bekijk PDF online

Poster trekvogels Niger

Bekijk PDF online

Poster vissensoorten Niger

Bekijk PDF online

Poster vogelsoorten Niger

Bekijk PDF online

Poster Waterpeil Niger

Bekijk PDF online

The Niger, a lifeline. Executive summary

Bekijk PDF online

Summary Living on the Edge

Bekijk PDF online

Samenvatting: Living on the Edge

Bekijk PDF online

Land cover and avian biodiversity in rice fields and mangroves of west africa

Bekijk PDF online

Het gebruik van paladuct Galamadammen door dieren. Veld onderzoek naar het functioneren van faunapassage Galamadammen

Bekijk PDF online

Het A6-gebied en omgeving als foerageergebied voor in de Oostvaardersplassen broedende kiekendieven in 2008

Bekijk PDF online

Predicting the annual peak flood level in the Inner Niger Delta

Bekijk PDF online

Monitoring van effecten van bodemdaling op vegetatie in de Lauwersmeer. Tweede voortgangsrapportage (2009/2009)

Bekijk PDF online

Het A6-gebied als compensatiefoerageergebied voor in de Oostvaardersplassen broedende kiekendieven

Bekijk PDF online

Ruimte voor riet en moerasvogels in de noordelijke randmeren. Sturende factoren en beheermaatregelen voor kwalificerende moerasvogels

Bekijk PDF online

Monitoring van effecten van bodemdaling op vegetatie in de Lauwersmeer. Eerste voortgangsrapportage (2007/2008)

Bekijk PDF online

Effectenstudie jacht, beheer en schadebestrijding in Natura 2000-gebieden

Bekijk PDF online
Effecten en beoordeling 15 januari 2008

Foerageergelegenheid voor kiekendieven rond bedrijventerrein de Vaart IV in Almere

Bekijk PDF online

De Warande als foerageergebied voor in de Oostvaardersplassen broedende kiekendieven

Bekijk PDF online
Populatiebeheer en genetica 12 november 2007

Muskusratten zonder bestrijding? Ontwerp van een onderzoek aan de gevolgen van tijdelijk niet bestrijden

Bekijk PDF online

Inventarisatie natuurwaarden Lelystad Airport

Bekijk PDF online

Proefverkweldering Noard-Fryslân Bûtendyks Evaluatie kwelderherstel 2000-2005

Bekijk PDF online

Le Niger, une artère vitale. Gestion de l’eau dans le Bassin du Haut Niger.

The Niger, a lifeline.

Bekijk PDF online

Monitoring vispassages Roptazijl en Terschelling 2002-2004

Bekijk PDF online

Akkerreservaten in ZW Drenthe. Deel 2: Vegetatieanalyse en beheersadvies voor de Uffelter es

Bekijk PDF online

Delta Intérieur du fleuve Niger. Mali-PIN publication 02-01Delta Intérieur du fleuve Niger. Mali-PIN publication 02-01Delta Intérieur du fleuve Niger. Mali-PIN publication 02-0

Bekijk PDF online

Foerageergedrag van sterns in de westelijke Westerschelde in 2002

Bekijk PDF online

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Fotograaf: Kevin van der Kooi