Ecologische effectenstudies

Project - Onderzoek naar effecten zwarte wiek bij windturbines

IMG 20161006 141929680 HDR

Bureau Waardenburg en Altenburg & Wymenga onderzoeken samen of het zwart verven van een wiek van een windturbine helpt om het aantal aanvaringsslachtoffers onder vogels te verminderen. In eerder onderzoek in Noorwegen, op het eiland Smøla, leverde het zwart verven van één wiek 70% minder vogelslachtoffers op (May et al. 2020). Er wordt nu onderzocht of dit ook voor de situatie in Nederland geldt. In Nederland komen deels andere vogelsoorten voor. Ook is het landschap heel anders dan in Noorwegen en speelt bijvoorbeeld de nachtelijke vogeltrek op rotorhoogte een belangrijke rol in de vogelsterfte bij windturbines.

Het onderzoek voeren we uit bij 14 bestaande windturbines van RWE in windpark Eemshaven. Na een eerste jaar slachtofferonderzoek (nulmeting) wordt van zeven windturbines één wiek zwart geverfd. Vervolgens wordt gedurende nog (minimaal) twee jaar slachtofferonderzoek uitgevoerd onder alle 14 windturbines om het effect van de zwarte wiek vast te leggen. Het onderzoek is inmiddels gestart en de resultaten worden over drie jaar verwacht.

Als de zwarte wiek ook in Nederland werkt zou dit een aantrekkelijk alternatief kunnen zijn voor het stilzetten van windturbines om de sterfte van vogels te beperken. Het onderzoek is een initiatief van de provincie Groningen en RWE in samenwerking met andere overheden, de natuursector en private partijen in de windsector.

Publicaties

Thumbnail 20 479

De rol van de Vos en andere predatoren op de ontwikkeling van op de grond broedende vogels in het Lauwersmeer

Bekijk PDF online (4,62 MB)
Wind En Zonneenergie

Externe werking wind- en zonne-energie rond Nature 2000-gebieden in Gelderland

Bekijk PDF online (19,65 MB)
Effecten Van Verbetering Woningen

Effecten van energetische verbetering van woningen op beschermde gebouwbewonende soorten

Bekijk PDF online (1,28 MB)

Gerelateerde projecten

Plaatsing van windturbines op de Veluwe is ecologisch en juridisch niet haalbaar vanwege te hoge risico’s op aanvaring met de Wespendief. Rondom de Veluwe zijn er wel mogelijkheden. Dit blijkt ui..

Windpark Fryslân BV ontwikkelt in het noordelijke deel van het IJsselmeer een windpark bestaande uit 89 windturbines. Onderdeel van het windpark is een natuurvoorziening in het IJsselmeer, nabij K..

Op de kwelders van de Dollard is speciaal voor de Kluut, een beschermde vogelsoort, een broedeiland aangelegd. De werken zijn onderdeel van een omvangrijk project van Waterschap Hunze en Aa’s, wa..

In en rond de Eemshaven zijn de laatste jaren verschillende windparken tot stand gekomen of opgeschaald en verdere uitbreiding ligt in het verschiet. Het Eemshaven-gebied ligt in de windrijke kustzone..

In alle veengebieden in Nederland daalt de bodem, doordat veen verdwijnt als gevolg van ontwatering. Die daling is onomkeerbaar en heeft ingrijpende gevolgen voor inrichting en gebruik. De Provinci..

Veranderingen in de waterhuishouding kunnen via grondwaterstromen verstrekkende ecologische effecten hebben. Moerasvegetaties, heiden, venen en natte graslanden – en de soorten planten en dieren..

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en bestaand gebruik wordt vaak de vraag gesteld of er verstoring optreedt van beschermde gebieden en soorten. Verstoring kan optreden bij de aanleg van een weg..

De Slikken van Voorne zijn een belangrijk rustgebied voor kust- en watervogels, maar ook een geliefde plek om te kitesurfen. A&W heeft in 2015-2017 onderzoek gedaan naar het gebruik van de rust..

Nieuwe wegen kunnen de routes van vleermuizen kruisen die ze gebruiken voor hun dagelijkse ‘woon-werkverkeer’. De afstand die vleermuizen moeten oversteken kan hierdoor te groot worden, of ze p..

Fotograaf:
Fotograaf: