Wadden, zee en delta's Ecologische effectenstudies

Habitatoverstijgende interacties in het Waddengebied

Griend

Het Waddengebied herbergt unieke natuurwaarden. Toch staan er voor de komende jaren allerlei grootschalige kunstmatige ingrepen gepland. Denk aan zandsuppleties, baggerwerkzaamheden en gas- en zoutwinning. Die ingrepen kunnen grootschalige ecologische veranderingen tot gevolg hebben op het wad, de kwelders, de duinen en de stranden. Er is nog veel onduidelijk over hoe deze deelsystemen onderling verbonden zijn, en welke effecten de ingrepen op landschapsschaal hebben.

Het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) heeft daarom onderzoek uit laten voeren op Griend. Centraal stond het belang van interacties tussen het droge wad (de duinkweldercomplexen) en het natte wad (de wadplaten). Hoe zijn de habitatoverstijgende interacties tussen deze systemen beter te begrijpen? Het onderzoek, uitgevoerd door meerdere kennisinstituten in samenwerking met Natuurmonumenten, maakt duidelijk dat de interacties en effecten van ingrepen heel lastig in kaart te brengen zijn. Dit heeft er vooral mee te maken dat de Waddenzee altijd in beweging is. Zo heeft bijvoorbeeld de lokale hydrodynamiek veel invloed op hoe en op welke schaal menselijke ingrepen inwerken. Ook komt de noodzaak om beheer en bescherming van de Waddennatuur te benaderen vanuit het ecosysteem en op landschapsschaal uit het onderzoek goed naar voren. 

A&W heeft de wetenschappelijke kennis uit dit onderzoek omgezet naar een samenvattende rapportage. Dit OBN-rapport ‘Habitat-overstijgende interacties in het Waddengebied’ is hier te downloaden. 

Fotograaf:
Fotograaf: