Nederlands | English | Français | Frysk

Waterplantenstudies en KRW

De aandacht voor waterplantenvegetaties groeit, en dat geldt voor allerlei watertypen. Dat heeft te maken met de Kaderrichtlijn Water (KR), die eisen stelt aan oppervlaktewateren ten aanzien van onder meer waterplanten en oevervegetaties. We zijn goed ingevoerd in de ins en outs van de KRW: zie ook Natuurwetgeving/ Kaderrichtlijn Water

We voeren (eenmalig of langjarig) inventarisaties uit van waterplanten in diverse watertypen. Hierbij gaat het om vlakdekkende karteringen, transecten of opname van puntlocaties. Ook brengen we oevervegetaties en waterdiepte en waterdiepte in kaart en toetsen we de gegevens aan de macrofyten-maatlatten.

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met drs. Marion Brongers.