Nederlands | English | Français | Frysk

Vegetatieanalyse en dataverwerking

Voor beheer en natuurontwikkelingsprojecten is het van belang te meten of ingrepen ook het gewenste effect hebben. Hiervoor zijn verschillende methodes te gebruiken, zoals een vergelijking van vegetatiekarteringen en  het analyseren van langjarige meetreeksen aan permanente kwadranten (pq’s) of transecten. A&W heeft veel ervaring met het opzetten van dergelijk monitoringonderzoek en het verwerken en interpreteren van de resultaten. Recentelijk monitoren we effecten van vernattingsprojecten in hoogveen, vegetatieveranderingen door bodemdaling in het Lauwersmeer, veranderingen in de verspreiding van Kievitsbloemen langs het Zwarte water en veranderingen in de vegetaties van wegbermen.

De analysemethodes variëren van kwalitatieve vergelijkingen tot numerieke technieken met CANOCO. Naast langjarige monitoring kan vegetatieanalyse ook van toepassing zijn op een momentopname. Bijvoorbeeld als onderdeel van een landschapsecologische beschrijving of de inschatting van de kwaliteit van de aanwezige vegetatie. Dit type analyse vormt vaak een onderdeel van vegetatie- en plantensoortenkarteringen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Wout Bijkerk.