Nederlands | English | Franšais | Frysk

Natuurtoetsen

Volgens de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) kunnen burgers, bedrijven en overheden bij de gemeente een omgevingsvergunning voor een (bouw)project aanvragen. In deze omgevingsvergunning is een groot aantal vergunningen, ontheffingen en andere toestemmingen samengevoegd in één dossier.
De omgevingsvergunning bevat ook een onderdeel ‘natuur’, waarbij de natuurwetgeving centraal staat. Dat is nodig, omdat binnen of nabij het plangebied beschermde soorten kunnen voorkomen. Wanneer dergelijke soorten worden benadeeld, kan een conflict ontstaan met de Wet Natuurbescherming. Dat geldt voor alle kleine en grotere projecten, zoals een verbouwing of een sloopproject, de kap van bomen, het dempen van sloten en de aanleg van een weg of bedrijventerrein.

Wat kunnen wij voor u doen?
Wij kunnen voor u het gehele natuurdeel in de aanvraag van de omgevingsvergunning verzorgen. Dat doen wij door een quickscan of natuurtoets uit te voeren. Daarmee wordt bepaald of uw project invloed kan hebben op beschermde natuurgebieden en/of beschermde planten- en diersoorten, en of daardoor een conflict ontstaat met de natuurwetgeving.

In veel gevallen is het raadzaam om al vooraf aan de aanvraag van de omgevingsvergunning een natuurtoets te hebben uitgevoerd. Een belangrijke reden daarvoor is de planning: tijdens de winterperiode is geen veldonderzoek mogelijk aan planten, vogels, vleermuizen en veel andere diersoorten.  
De quickscan kan kort zijn. Afhankelijk van de situatie leggen wij de resultaten vast in een korte notitie of een uitgebreidere rapportage. Wij geven waar mogelijk aan op welke wijze negatieve effecten kunnen worden vermeden, zodat door mitigatie en compensatie een conflict met de natuurwetgeving kan worden voorkomen. Soms is echter een uitgebreider veldonderzoek nodig, bijvoorbeeld om te kunnen bepalen of binnen en nabij het plangebied beschermde soorten voorkomen (zoals vissen en vleermuizen).
Wanneer negatieve effecten op beschermde natuurwaarden niet kunnen worden voorkomen ondanks mitigerende en compenserende maatregelen, kan het nodig zijn dat de gemeente het plan voorlegt aan EZ voor een ‘Verklaring van geen bedenkingen’. Deze Vvgb zal daarna worden opgenomen in de omgevingsvergunning. Onze rapportages kunnen alle informatie bieden die voor een Vvgb van belang is.
Voor beschermde natuurwaarden binnen of nabij het plangebied kan het belangrijk zijn om de beoogde werkzaamheden behoedzaam uit te voeren. Dit kan zelfs een voorwaarde zijn die is opgenomen in de Vvgb. Ons bureau kan de ecologische begeleiding verzorgen tijdens de uitvoering van uw project.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Roel Strijkstra