Nederlands | English | Français | Frysk

Natura 2000

De beheerplannen voor de Nederlandse Natura 2000-gebieden naderen hun voltooiing. Ook A&W heeft daar een aardig steentje aan bijgedragen. We hebben gewerkt aan Natura 2000-beheerplannen voor een verscheidenheid aan gebieden met een breed scala aan instandhoudingsdoelen (VR en HR), waaronder Witterveld (Drenthe), Alde Feanen (Fryslân), Wijnjeterper Schar en Van Oordt’s Mersken (Fryslân), Binnenveld (Gelderland), Lepelaarsplassen (Flevoland), Polder Arkemheen (Gelderland), Friese Merengebied en Zuidlaardermeergebied (Groningen).
De komende jaren worden deze plannen uitgevoerd. A&W is prima toegerust om daarbij te adviseren over ecologische zaken. Te denken valt aan het uitwerken van maatregelen, (hydro)ecologisch onderzoek, toetsen van ingrepen aan de natuurwetgeving, ecologisch begeleiden van de uitvoering van maatregelen. U kunt ook bij ons terecht voor monitoringsplannen, monitoring (vegetatie, soorten, standplaatsfactoren) en het maken van habitattypenkaarten. We kennen veel gebieden, zijn goed ingevoerd in de praktijk en achtergronden van natuurbeheer en de ecologie van het gros van de habitattypen en habitat- en vogelrichtlijnsoorten en de knelpunten die daarbij spelen.
Voor meer informatie over Natura 2000 kunt u contact opnemen met dr. Edwin van der Heijden en drs. Marion Brongers