Nederlands | English | Franšais | Frysk

Ecologische bijdragen aan milieueffectrapportages

Bij grootschalige ruimtelijke projecten wordt meestal een m.e.r. procedure doorlopen waarbij een Milieueffectrapport (MER) wordt opgesteld. Bij een MER worden alle (milieu)effecten van het voornemen in beeld gebracht, bijvoorbeeld om het proces van locatiekeuze te ondersteunen of de keuze voor een bepaald plan of project beter te onderbouwen. De ecologische effecten vormen een belangrijk onderdeel van een m.e.r.-studie. Dit onderdeel kan A&W voor haar rekening nemen, zowel het onderliggende onderzoek als het feitelijke schrijfwerk. We hebben de afgelopen jaren aan verschillende MER-rapporten bijgedragen voor een grote verscheidenheid aan projecten (nieuwbouw, energieprojecten, natte en droge infrastructuur, landinrichtingen e.d.).

Voor het opstellen van een ecologische paragraaf beschrijven we de natuurwaarden in een gebied, al dan niet op basis van veldonderzoek, en brengen we de effecten van het voornemen en de alternatieven in beeld. We hebben genoeg creativiteit in huis om mee te denken bij het ontwerpen van alternatieven. In geval van effecten op Natura 2000-gebieden is vaak een passende beoordeling nodig in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. In dat geval moet een plan-MER worden opgesteld, waarin de alternatieven goed aan bod komen.

Voor meer informatie over onze bijdragen aan m.e.r. kunt u contact opnemen met dr. Edwin van der Heijden