Nederlands | English | Français | Frysk

Kaderrichtlijn Water

De Europese Kaderrichtlijn Water, van kracht sinds eind 2000, is gericht op het realiseren van een goede kwaliteit van de Europese wateren. De EU-lidstaten stellen doelstellingen vast voor hun oppervlaktewateren en nemen maatregelen om de kwaliteit te verbeteren. In principe moeten alle wateren in 2015 in een ‘goede ecologische toestand’ zijn. Om dit te kunnen beoordelen zijn in Nederland verschillende watertypen onderscheiden. Beschreven is hoe die er in min of meer natuurlijke, ongestoorde toestand uit zouden zien: de referentie. De beschrijvingen gaan in op zowel biologische (algen, waterplanten, oevervegetatie, macrofauna, vissen), fysisch-chemische (voedingsstoffen, doorzicht e.d.) als hydromorfologische kenmerken. Op die natuurlijke referenties zijn maatlatten gebaseerd, vaak weer onderverdeeld in deelmaatlatten, om de actuele toestand van een water te kunnen kwalificeren. Kunstmatige (door mensen gegraven) wateren hebben aparte maatlatten. Elk oppervlaktewater van enige omvang heeft een watertype toegekend gekregen en eigen ecologische doelstellingen. Daarbij is gekeken of de referentiesituatie nog te realiseren valt of niet. Vaak kan dat niet meer, omdat er onomkeerbare veranderingen hebben plaatsgevonden. In die gevallen is bepaald welke toestand - met behulp van maatregelen - wél haalbaar is, en zijn de maatlatten bijgesteld.

Of de goede ecologische toestand gerealiseerd is, en of de maatregelen het gewenste effect hebben, moet worden vastgesteld en gerapporteerd. In alle waterlichamen worden alle belangrijke indicatoren gemonitord. De resultaten van die monitoring worden gebruikt om de wateren te toetsen aan de maatlatten. A&W kan de monitoring van onder meer waterplanten, oevervegetatie, vissen, libellen, macrofauna of fytoplankton  voor u verzorgen, eenmalig of langjarig. Waar nodig zoeken we daarbij samenwerking met gespecialiseerde collega-bureaus. Ook toetsen we de waterlichamen aan de KRW-maatlatten, alles volgens de richtlijnen en eisen van de KRW. 

Voor  meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Marion Brongers.