Nederlands | English | Français | Frysk

Compensatie en mitigatie

In veel effectenstudies en natuurtoetsen komt de vraag naar voren wat de mogelijkheden zijn om effecten van een voorgenomen ingreep te mitigeren (verzachten) of te compenseren. Hierbij is het ook van belang om ruimtelijke plannen zo vorm te geven dat compensatie of mitigatie niet nodig zijn. Het is daarom vaak nodig om specifieke plannen voor mitigatie en compensatie te maken. Een goede compensatie is vaak geen sinecure omdat veel soorten of habitats kritische eisen stellen aan hun omgeving en kennis over de effectiviteit van mitigatie en compensatie beperkt is. Niettemin zijn er vaak mogelijkheden om rekening te houden met de aanwezigheid van beschermde soorten of andere belangrijke natuurwaarden. Ook kan door compensatie nieuwe natuur worden gemaakt, hetzij op een andere plaats, hetzij in een andere vorm. Ons bureau kan compensatie- en mitigatie-plannen maken, zowel de planvorming als de concrete uitwerking daarvan.

Een voorbeeld hiervan is de aanleg van het natuurontwikkelingsgebied Ruidhorn als compensatie en mitigatie voor het verlies van natuurwaarden door de verdieping van de haven en de aanleg van twee energiecentrales in de Eemshaven. Ons bureau is betrokken bij zowel het maken van compensatie- en mitigatieplannen, inrichtingsplannen, monitoringplannen en beheerrichtlijnen als bij de monitoring ervan. 
Het doel was om een compensatiegebied te realiseren dat geschikt was als hoogwatervluchtplaats en foerageer- en broedgebied voor een aantal wadvogelsoorten. In het monitoringrapport is beschreven dat de Ruidhorn vrijwel volledig aan deze doelen voldoet.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Roel Strijkstra.