Nederlands | English | Français | Frysk

Advisering en onderzoek natuurinclusieve landbouw

Steeds meer boeren doen aan een vorm van natuurinclusieve landbouw. Het betreft vooral weidevogelbeheer en botanisch beheer, maar ook natuurgericht beheer van sloten en erven en landschapsbeheer mogen zich in de belangstelling van boeren verheugen.
A&W heeft veel ervaring met de theorie, de praktijk en het beleid van natuurinclusieve landbouw en we kunnen helpen de kwaliteit van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer te verhogen. We werken voor agrarische natuurverenigingen en hun koepelorganisaties BoerenNatuur. Wij zorgen voor de ecologische invalshoek en de vertaalslag naar de praktijk. Voorbeelden: vervaardigen van een handleiding gebiedsaanpak weidevogelbeheer en een technische handleiding weidevogelbeheer, analyse van resultaten van het weidevogelbeheer in Noord-Nederland (Collectievenberaad Fryslân), onderzoek naar de mogelijkheden van weidevogelkerngebieden (IPO) en onderzoek naar de biodiversiteit van coulisselandschappen (Noardlike Fryske Wâlden). Zie voor andere weidevogelactiviteiten onder Faunaecologie
Ook overheden (provincies, EZ) adviseren we wat de beste strategie is om natuurinclusieve landbouw effectie in te zetten voor natuur- en landschapsbescherming. Een gedegen kennis van de ecologie van het agrarisch cultuurlandschap en voeling met de agrarische praktijk en het beleid voor het landelijk gebied vormen voor ons de vertrekpunten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Ernst Oosterveld.