Nederlands | English | Franšais | Frysk

Akkerranden, botanisch beheer en groene dooradering

Agrarisch natuurbeheer wordt vaak geassocieerd met weidevogels, maar ook andere natuur in het boerenbedrijf heeft de aandacht. Zoals akkerranden, botanisch beheer en groene dooradering. Voor de agrarische natuurvereniging Wierde & Dijk in het akkerbouwgebied van Noord-Groningen hebben we de ecologische betekenis van natuurgericht slootkantenbeheer op een rij gezet (‘Kaantjes en raandjes’).

Een nieuw aspect is de meerwaarde van slootkantenbeheer, als onderdeel van een regionale groene dooradering van het landbouwgebied (ecologische infrastructuur). Er komt meer natuur door ruimtelijke koppeling van randenbeheer aan meer natuurlijke landschapselementen als extensief beheerde dijken, wegbermen en reservaatsnippers. Voor het werkgebied van Wierde & Dijk hebben we zo’n groene dooradering uitgewerkt en aangegeven hoe de natuurvereniging die kan bevorderen. Individuele boeren en agrarische natuurverenigingen ondersteunen we door monitoring, beheersadviezen bij beheerspakketten voor botanisch beheer (bont hooiland of bonte weiderand) en inrichtingsplannen. Onze jarenlange ervaring met flora- en vegetatieonderzoek door het hele land en onze ervaring met de landbouwpraktijk komen dan goed van pas.

Sinds 2003 ondersteunen we de Corneliastichting in het kade van Particulier Natuurbeheer bij herstel en beheer van een aanzienlijk areaal dotterbloemhooiland en blauwgrasland langs het Koningsdiep bij Beetsterzwaag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Ernst Oosterveld.