Nederlands | English | Franšais | Frysk

Monitoring van broed-, water- en trekvogels

Vogels spelen een belangrijke rol in de ecologische monitoring in Nederland. Dit heeft te maken met de vele beschikbare kennis op vogelgebied, de indicatiewaarde van vogels en gestandaardiseerde methoden. Monitoring van broedvogels levert veel informatie op over de kwaliteit en de ontwikkeling van terreinen. Lange telreeksen van bijvoorbeeld steltlopers in de Waddenzee bieden de mogelijkheid om veranderingen in een gebied te signaleren, maar ook om de kwaliteit van het milieu te volgen. 

A&W heeft veel ervaring met de monitoring van broedvogels, watervogels en andere vogelgroepen. We doen jaarlijks broedvogelkarteringen in verschillende terreintypen in Nederland  (zoals de Oostvaardersplassen), waarbij we expert  zijn in het monitoren van weidevogels en moerasvogels. Ook de monitoring van water- en wadvogels hoort tot de specialistische activiteiten van ons bureau. Hierbij werken we volgens landelijk gehanteerde en gestandaardiseerde methoden, zodat de verzamelde gegevens ook kunnen worden opgenomen in de landelijke meetnetten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ing. Mark Koopmans.