Nederlands | English | Français | Frysk

Vleermuizen

Vleermuizen staan sterk in de belangstelling. Ze zijn wettelijk beschermd omdat ze kwetsbaar zijn. De vleermuis zoekt vaak onderdak bij de mens. Niet zelden kom je bij de sloop van gebouwen vleermuizen tegen. Dan is advies nodig over hoe je met deze dieren moet omgaan.  Bij het ontwerpen van nieuwe plannen, vooral wanneer er sprake is van opgaand groen, is meestal een inventarisatie nodig van vleermuizen: waar liggen de kraamkolonies en hoe lopen de trekroutes? Als dat bekend is, kan daar bij de verdere inrichting rekening mee worden gehouden. Voor een goede beoordeling van de plannen moeten de verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebieden bekend zijn.

Het inventariseren van vleermuizen is geen sinecure en vereist deskundigheid. A&W heeft gespecialiseerde mensen in dienst die vleermuizen kunnen opsporen en de soorten door en door kennen. Bij inventarisaties worden geluiden van moeilijk te determineren vleermuizen digitaal opgenomen en geanalyseerd met speciale software (voorbeeld van de, vertraagd afgespeelde, sociale roep van de Gewone dwergvleermuis. en  sonar van de Gewone dwergvleermuis) Met behulp van speciale apparatuur, zoals luisterkistjes, worden onze waarnemingen verzameld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ing. Mark Koopmans