Nederlands | English | Français | Frysk

Vissen en waterfauna

Met de komst van de Habitatrichtlijn en Wet Natuurbescherming is de aandacht voor beschermde vissoorten sterk toegenomen. Daarnaast vraagt de Kaderrrichtlijn Water om meer aandacht voor de kwaliteit van wateren voor vissen en andere waterfauna. Om bijvoorbeeld de aanwezigheid van beschermde vissoorten te kunnen signaleren, voert A&W inventarisaties uit van visgemeenschappen. Dat heeft onder andere geleid tot de ontdekking van de Grote en Kleine modderkruiper. Ook kunnen we een habitatanalyse uitvoeren, waarmee de kwaliteit van viswateren wordt vastgesteld.  Onze onderzoekgegevens zijn onder meer gebruikt om een verspreidingsbeeld te maken van beschermde vissoorten in Fryslân.

Voor het visonderzoek kan gebruik worden gemaakt van verschillende vangtuigen. Het onderzoek wordt verricht met behulp van elektrovisserij, zegens, fuiken en speciale vallen voor bepaalde soorten. A&W kan ook vispassages monitoren, waardoor de werking van een passage wordt vastgesteld en advies kan worden gegeven over eventuele verbeteringen. Voor grote visstandbemonsteringen werken we ondermeer samen met  beroepsvissers en met het onafhankelijk milieuadviesbureau ATKB.


Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met ing. Mark Koopmans