Nederlands | English | Français | Frysk

Vegetatie en plantensoorten

Inzicht in de verspreiding van plantensoorten en vegetatie is essentieel om te begrijpen hoe een terrein of systeem ecologisch functioneert. A&W voert al zo’n 25 jaar karteringen uit van vegetaties en plantensoorten. Aanpak, detailniveau en reikwijdte zijn afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever, en variëren van inventarisaties van individuele plantensoorten tot gebiedsdekkende vegetatiekarteringen. Inventarisaties in het kader van de Subsidieregeling Natuur en Landschap betreffen doorgaans een selectie van plantensoorten (kwaliteitsindicatoren). In Natura 2000-gebieden ligt de focus op aanwezigheid en kwaliteit van habitattypen, vaak in combinatie met specifieke soorten (typische soorten, habitatrichtlijnsoorten). Om de realisatie van beheerdoelen of de respons op veranderingen te bepalen worden vegetatietypen en indicatieve plantensoorten gekarteerd. Daarnaast worden vegetatie- en soortgegevens verzameld t.b.v. toetsingen van plannen aan de natuurwetgeving. We zijn prima ingevoerd in de eisen die SNL, Natura 2000 en KRW stellen aan monitoring en inventarisatie. Desgewenst maken we bij de karteringen gebruik van 3D-interpretatie van luchtfoto’s.
 
De inventarisatiegegevens gebruiken we om de ontwikkelingen in een gebied te evalueren, inzicht te geven in sturende factoren of b.v. de effecten van beheers- of inrichtingsmaatregelen vast te stellen. Ook vertalen we de karteringen naar Natura 2000-habitattypenkaarten. Op basis van deze kennis adviseren we over inrichting en beheer.
 
A&W karteert door het hele land, van Zeeland tot Groningen en van Limburg tot de Waddeneilanden. Hierdoor hebben we een brede kennis van verschillende terreintypen. De afgelopen jaren hebben we vegetatie- en plantensoortenkarteringen uitgevoerd in o.a. kalkgraslanden (Kunderberg), duinen (Vlieland), beekdalen (Van Oordt's Mersken), schraallanden (Wijnjeterper Schar), heiden (Buurserzand, Havelterberg), laagvenen (Alde Feanen, Rottige Meenthe) en hoogvenen (Witte veen, Aamsveen). In 2014 voegen we hier weer twee grote hoogveengebieden aan toe: het Fochteloërveen en het Bargerveen. 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Wout Bijkerk.