Nederlands | English | FranÁais | Frysk

Overige fauna

Elk terrein huisvest vaak een grote variëteit aan diersoorten: dagvlinders, libellen, amfibieën, reptielen en zoogdieren zoals muizen en kleine marterachtigen. Voor natuurbeheerders is kennis nodig over de aanwezigheid en de verspreiding van deze soortgroepen. Zo kunnen zij de kwaliteit van hun terreinen monitoren. Dit is bijvoorbeeld belangrijk in verband met de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL).

Met de inwerkingtreding van de Wet Natuurbescherming is het ook nodig om te weten of deze soortgroepen buiten natuurgebieden voorkomen. En of daar rekening mee gehouden moet worden bij de uitvoering van ruimtelijke plannen door gemeenten en provincies. Vaak blijkt het landelijk gebied bijzondere kwaliteiten te herbergen, vooral in gebieden met een goede waterkwaliteit en verspreid gelegen landschapselementen.

A&W is uitstekend ingevoerd in de Nederlandse soorten en tekent jaarlijks voor diverse inventarisaties en monitoringprojecten. Bij inventarisatie en monitoring sluiten we aan bij  landelijk gestandaardiseerde veldwerkmethoden. Naast waarnemingen wordt soms gebruik gemaakt van speciale vangtechnieken, bijvoorbeeld het vinden van reptielen door middel van platen die in het terrein worden uitgelegd of speciale vallen voor de Gestreepte waterroofkever. Ook gebruiken we camera's om nachteljike dieren letterlijk in beeld te brengen (bunzing betrapt).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ing. Mark Koopmans