Nederlands | English | FranÁais | Frysk

Dijken en landschapselementen

In het landschapsbeheer is A&W actief. Via (ecologische) inventarisatie, planvorming en beleidsevaluatie en -advisering. Zo hebben we voor de gemeente Dantumadeel (NW-Fryslân) het beleid voor achterstallig onderhoud van houtsingels en houtwallen geëvalueerd, in nauwe samenwerking met de betrokken agrarische natuurvereniging, Landschapsbeheer Fryslân, de sociale werkvoorziening, lokale natuurbeschermingsverenigingen, verenigingen voor plaatselijk belang en de gemeente. De keuze van de gemeente om meer verantwoordelijkheid bij lokale beheerders te leggen bleek een succesvolle.

In opdracht van vijf verenigingen voor agrarisch landschapsbeheer in de Noordelijke Friese Wouden hebben we 500 landschapsbedrijfsplannen gemaakt, na eerst de toestand van de elzensingels, houtwallen, pingo's en dobben te hebben geïnventariseerd. Doordat wij weten waar het in het landschapsonderhoud om draait en hoe dat ligt binnen een agrarische bedrijfsvoering, zijn we in staat praktisch bruikbare en landschappelijk en ecologisch goede bedrijfsplannen te maken.

In 2003 organiseerden we voor de Agrarische natuurvereniging Wierde en Dijk en de Provincie Groningen een veldsymposium over natuurgericht beheer van dijken in Noord-Groningen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Ernst Oosterveld