Nederlands | English | Franšais | Frysk

Trekvogels en flyways

Nederland is een eldorado voor trekvogels. De ligging op belangrijke trekroutes en de combinatie van voedselrijke gronden en beschermde rustgebieden maakt dat hier grote aantallen vogels op doortrek zijn. Inzicht in het treksysteem en kennis van de overwinteringsgebieden en stopplaatsen tijdens de trek is onontbeerlijk voor een effectieve bescherming van trekvogels.

Denk aan soorten als Grutto, Kemphaan, Purperreiger, kiekendieven en allerlei zangvogels. Ook watervogels trekken naar het zuiden of overwinteren in Nederland en broeden in het hoge noorden. Naast het tellen en ringen van vogels kan trekvogelonderzoek tegenwoordig ook via het zenderen van vogels, zoals met de Grutto is uitgevoerd (samenwerkingsverband RUG, A&W en Vogelbescherming Nederland).

Dit levert veel inzicht in de trekstrategie en de functie van gebieden op de trekweg. A&W voert dergelijk onderzoek uit in de Afrikaanse winterkwartieren en op de stopplaatsen tijdens de trek. We werken daartoe samen met organisaties in binnen- en buitenland en werken ter plaatse samen met lokale deskundigen . Meer informatie kunt u verkrijgen bij dr. ir. Daan Bos