Nederlands | English | Français | Frysk

Onderzoek aan wetlands en ecosystemen in West Afrika

Een duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen in Afrika heeft steeds meer aandacht. De praktijk is weerbarstig omdat Afrikaanse ecosystemen - van de wetlands in de grote riviersystemen tot de bossen en savannes in de droge Sahel - te maken hebben met een hoge exploitatiedruk. Vanuit de overheden is er een grote inspanning om de eigen voedselproductie te verhogen, en minder afhankelijk te worden van de import van voedsel. Dit betekent in riviersystemen vaak de aanleg van dammen om irrigatie mogelijk te maken. Dammen worden ook aangelegd voor energieproductie. Onderzoek van A&W samen met andere partners (IVM, Rijkswaterstaat, Wetlands International, lokale organisaties)  heeft laten zien, dat de bovenstroomse aanleg van dammen vaak vergaande sociaal-economische en ecologische gevolgen heeft (Waterschaarste in de Sahel, Integrated Water Managment). A&W werkt al meer dan 10 jaar lang aan projecten voor integraal waterbeheer in Mali en Senegal, en heeft daar inmiddels veel ervaring mee opgebouwd.

De wetlands en drogere ecosystemen (bossen, savannes) zijn van grote betekenis voor Europese trekvogels. In dat kader hebben verschillende medewerkers van A&W uitvoerig onderzoek gedaan in West-Afrika, van de natte rijstvelden en wadden aan de kust (Guinée, Guinée-Bissau, Senegal, Mauritanië) tot de beboste savannes en de Binnendelta van de Niger in Mali. Naast het monitoren van de aantallen vogels is onderzoek gedaan aan habitatkeuze, voedselecologie en de bescherming.  Veel van het werk van A&W is opgenomen in het in 2009 gepubliceerde boek Living on the Edge. De verschillende publicaties zijn te downloaden op de internationale site.

A&W draagt bij aan het zichtbaar maken van de problematiek met ecologische studies, en helpt bij het opbouwen van lokale capaciteit. Projecten worden veelal in samenwerkingsverbanden uitgevoerd, o.a. met Wetlands International.

Meer informatie kunt u verkrijgen bij dr.Leo Zwarts of dr. Erik Klop

Tweede druk van Living on the edge is uit!
In 2010 verscheen het boek  Living on the edge, over wetlands en trekvogels in de Sahel van de auteurs L. Zwarts, R.G. Bijlsma, J. van der Kamp en E. Wymenga. Centraal daarin staat de vraag hoe de overwinteringsomstandigheden in Afrika doorwerken op de broedpopulaties van Europese trekvogels. Het boek heeft nationaal en internationaal uitstekende referenties ontvangen (zie bijv. Ian Newton in British Birds). Er is veel belangstelling en in juli 2010 is reeds de tweede druk verschenen. Veel van het werk van A&W’ers is in het boek opgenomen, uitgevoerd in het kader van projecten of op persoonlijke titel.

Lees hier reviews van Living on the Edge