Nederlands | English | Français | Frysk

Watersysteemecologie: water ecologisch onder de loep

Wat zijn de bepalende factoren voor de ecologische toestand binnen een watersysteem? En welke maatregelen kunnen zorgen voor verbetering? Dit zijn belangrijke vragen waar A&W zich binnen het thema Watersysteemecologie mee bezig houdt. Vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en bescherming van aquatische natuur (Natura 2000) dienen gebiedsspecifieke doelen en maatregelen te worden geformuleerd. Een goed begrip van de vele interacties binnen een totaal watersysteem is hierbij zeer belangrijk.
Altenburg & Wymenga formuleert vanuit het thema Watersysteemecologie concrete adviezen en maatregelen. Hierbij wordt gewerkt met watersysteemanalyses, waarbij beschikbare gegevens op het gebied van ecologie (zowel flora als fauna), hydrologie, waterkwaliteit en bodemkwaliteit worden meegenomen. Vervolgens wordt door middel van de methode van Ecologische Sleutelfactoren een pakket aan maatregelen opgesteld in een heldere en bondige rapportage.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Ivan Mettrop en drs. Wout Bijkerk.