Nederlands | English | Franšais | Frysk

Muggen en natuurontwikkeling

In het kader van de natuurontwikkeling worden vaak natte gebieden ingericht. Deze ontwikkelingen leiden tot een waterhuishouding waardoor mogelijk lokaal langdurig water boven het maaiveld komt te staan, zowel in de winter als in de zomer. Hierdoor bestaat er een wezenlijke kans op een hogere productie van steekmuggen.
(Steek)muggen zijn verbonden met natte natuur. Dit geldt voor alle natte natuurgebieden met hoogveen, laagveen, plassen, meren, en bij rivieren en beken. Een wisselende waterstand, waarbij grote oppervlaktes tijdelijk natte periodes doormaken, wordt als grootste veroorzaker van muggenplagen gezien: tijdelijke plas-dras situaties kunnen leiden tot hoge synchrone productie van steekmuggen.

Muggenoverlast
Steekmuggenoverlast door natte natuur kan ontstaan wanneer grote hoeveelheden steekmuggen zich vanuit natuurgebieden naar de omliggende bebouwing bewegen. Muggenoverlast is subjectief en daarmee moeilijk direct te meten. Bij ingrijpende veranderingen in de woonomgeving waarbij natte natuur wordt gemaakt is het gevoel dat er meer last ontstaat door steekmuggen gemakkelijk op te roepen. Een jaar met veel steekmuggen in de slaapkamer wordt snel in verband gebracht met recente natuurontwikkeling om de hoek, terwijl het waarschijnlijker is dat deze (huis)steekmuggen afkomstig zijn uit het vogelbadje van de buren. Dit laat onverlet dat deze gevoelens van direct omwonenden wel degelijk belangrijk zijn en zeker ook gevolgen hebben voor hun woongenot.
Altenburg & Wymenga heeft ervaring met deze problematiek. Wij geven advies in de inrichting van natuurgebieden om (potentiële) muggenoverlast tegen te gaan. Indien muggenoverlast niet kan worden uitgesloten maken wij gebruik van verschillende inventarisatiemethoden om een vinger aan de pols te houden. Zo heeft A&W in het verleden geadviseerd bij gebiedsontwikkelingen waar muggen(overlast) een rol speelden, waaronder het Fochteloërveen, Schiermonnikoog en Holle Beetse/Vennekampen, nabij Sellingen.  

Voor meer informatie over muggenonderzoek kunt u contact opnemen met dr. Roel Strijkstra