Nederlands | English | Français | Frysk

Herstel, inrichting en beheer

Natuurbeschermingsinstanties staan doorlopend voor de vraag hoe ze hun terreinen optimaal kunnen beheren. Hoe kun je het hoofd bieden aan bedreigingen als verdroging, verzuring of bodemdaling? Welke stappen moet je ondernemen om landbouwgrond om te vormen in natuur? Hoe kunnen in Natura 2000-gebieden de doelstellingen voor instandhouding worden gerealiseerd? Hoe moet je omgaan met cultuurhistorische waarden?  Hoe kan het beheer van landschapselementen het beste worden aangepakt? Hoe kunnen de eisen van vegetatie en fauna zo goed mogelijk worden gecombineerd? Kan ruimte worden geboden aan waterberging of conflicteert dat met bepaalde natuurwaarden? Hebben beheer en inrichting ook het verwachte resultaat? Veel vragen en allemaal belangrijk. De beantwoording moet duidelijk maken in hoeverre het beheer kan worden aangescherpt en waar herstel- of inrichtingsmaatregelen op hun plaats zijn. A&W heeft een lange historie in het opstellen van beheer- en inrichtingsplannen voor bestaande en nieuwe natuurgebieden, in een breed scala aan landschappen verspreid over heel Nederland. We zijn op de hoogte van de meest recente nationale en internationale ontwikkelingen en onderzoeksgegevens op het gebied van 'restoration ecology'. De relevante gegevens vertalen we voor onze opdrachtgevers in praktische adviezen en plannen, die zijn afgestemd op de lokale situatie. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Marion Brongers