Nederlands | English | Français | Frysk

Ecohydrologie en verdrogingsbestrijding

In de zoektocht naar een optimaal beheer en een optimale inrichting van natuurgebieden neemt water vaak een centrale plaats in. En dan gaat het niet alleen om de hoeveelheid, maar ook om de samenstelling van het water. A&W heeft veel ervaring in natte terreinen, waar de relaties tussen water en levensgemeenschappen een belangrijke rol spelen. Een groot deel van deze natuurterreinen heeft te kampen met verdroging en gevolgen daarvan. We worden veelvuldig betrokken bij de inrichting van dergelijke gebieden en hebben daardoor veel ervaring met de verdrogingsproblematiek en mogelijke oplossingen daarvoor. Bij het zoeken naar oplossingen voor verdrogingsproblemen gaat het om een zorgvuldige afweging van maatregelen, indien gewenst tot aan besteksniveau, en om het volgen van de effecten van deze maatregelen op de vegetatie. Waar nodig werken we samen met gespecialiseerde ingenieursbureaus voor de technische kant van de maatregelen.

Wilt u meer informatie? Bel of mail dan met drs. Marion Brongers, telefoonnummer 0511-474764.