Nederlands | English | Français | Frysk

Modellen

Door veel voorkomende en terugkerende GIS analyses te automatiseren in de vorm van modellen en/of scripts kan men efficiënter werken en wordt de kwaliteit van werkzaamheden gewaarborgd. Zo is bijvoorbeeld het proces van verstoring door infrastructuur en bebouwing voor weidevogels, ganzen en moerasvogels over het algemeen voor elk gebied hetzelfde. Door deze relaties vast te leggen in modellen, zonder de link met het veld uit het oog te verliezen, kan de mate van verstoring snel en gestandaardiseerd bepaald worden.

Voor vaak terugkerende vraagstukken ontwikkelt A&W GIS-modellen, waarbij de gevolgde analyse gemakkelijk te achterhalen en herhalen is. Voor het bepalen van geschikte leefruimte voor bijvoorbeeld watervogels gebruikt A&W eigen GIS-modellen waarbij verstoringsafstanden en het foerageerbereik van de betreffende soort enkele van de parameters zijn. In de Karpaten in Oost-Europa (Roemenië en Oekraïne) wordt gewerkt aan ecologische verbindingszones voor grote zoogdieren, zoals wolven, beren en bizons. Dit speelt in op het Natura 2000-netwerk dat voortvloeit uit de Europese wet- en regelgeving. Bestaande GIS-modellen zoals ‘Marxan’ en ‘Cluz’ zijn hiervoor gebruikt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ing. Franske Hoekema