Nederlands | English | Français | Frysk

Onderzoek aan zoogdieren

Zoogdieren spreken altijd tot de verbeelding, of het nu om vleermuizen, vossen of grote hoefdieren gaat. Ons bureau doet geregeld onderzoek aan zoogdieren, zowel veldonderzoek als meer theoretische studies met populatiemodellen. In de loop der jaren hebben we veel onderzoek aan vleermuizen gedaan, in het bijzonder aan vliegroutes en verspreiding van de Meervleermuis en de verstoring van vleermuizen door licht. Vleermuisonderzoek vindt meestal plaats in het kader van effectenstudies (bijvoorbeeld in de Noordoostpolder) maar waar mogelijk zetten we ons in om meer over de ecologie van deze dieren te weten te komen. Naast verspreidingsonderzoek aan zoogdieren doen we gericht onderzoek aan de habitateisen en de verspreiding van de Noordse woelmuis en de Waterspitsmuis. In samenwerking met Staatsbosbeheer regio Noord monitoren we jaarlijks de stand van Noordse woelmuizen in het Friese merengebied. Dit soort langjarig muizenonderzoek doen we ook in het Lauwersmeergebied om meer te weten te komen over de dynamiek van muizenpopulaties in dit soort grootschalige wetlands.

Het veldonderzoek levert ook input voor populatiedynamische studies aan zoogdieren, waarvoor meestal modellen worden gebruikt. A&W heeft ervaring met RAMAS maar kan ook met andere modellen overweg. We hebben deze kennis onder meer toegepast op het modelleren van de populatieontwikkelingen bij de Muskusrat, door verschillende scenario’s voor bestrijding te vergelijken op basis van de werkelijke vangstgegevens. Internationaal hebben we ervaring opgedaan met het ontwerpen en modelleren van corridors voor grote roofdieren in de Karpaten. Voor nadere vragen kunt u terecht bij dr. ir. Daan Bos.
Als u klikt op onderstaande link komt u bij een demonstratiemodel over muskusrattenbestrijding. 
Muskusratmodel
Een nieuwsbericht over dit onderwerp vindt u door op de bijgaande link te klikken: http://www.altwym.nl/nl.php/news/bijdrage-in-blad-zoogdier-over-bijvangsten-muskusrattenbestrijding/