Nederlands | English | Franšais | Frysk

Water- en moerasvogelonderzoek

A&W heeft veel onderzoekservaring met terreinkeus, broedbiologie en foerageergedrag van moerasvogels. Zo hebben we veel onderzoek en monitoring verricht in de Oostvaardersplassen en het Lauwersmeer vanaf de prille jaren van ontstaan tot de huidige ontwikkelingen. Op basis van een kennissysteem voor moerasvogels, in de loop van de jaren opgebouwd door onderzoek aan moerasvogels en terreinevaluaties van moerasgebieden, adviseren we over inrichting en beheer. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan voor het Veluwemeer en de noordelijke randmeren (Drontermeer, Vossemeer, Ketelmeer, Zwarte Meer), De Weerribben en het Zuidlaardermeer. Met ons kennissysteem is het mogelijk om de beperkende factoren voor een soort te traceren en het perspectief van inrichting- en beheermaatregelen te kwantificeren.

Voor effectstudies hebben we onder andere de vereisten voor foerageergebieden voor kiekendieven in kaart gebracht. Dat gebeurde op basis van onderzoek van het jaaggedrag van kiekendieven. Vervolgens zijn adviezen opgesteld voor inrichting en beheer van foerageergebieden rond de Oostvaardersplassen. We hebben ook de nestplaatskeuze van de Buine kiekendief in Nederland onderzocht en de terreinkeus van de Roerdomp in laagveenmoeras in Fryslân (De Houtwiel).

De effecten van recreatief medegebruik op moerasvogels zijn onder de loep genomen langs de oeverranden van het Veluwemeer, in de Wieden en in de Weerribben. In het Friese natuurgebied De Alde Feanen is de reactie van moerasvogels op natuurontwikkeling geëvalueerd. Ook hebben we adviezen opgesteld voor zonering van recreatie in de Natura-2000 gebieden het Lauwersmeer, De Weerribben en de Wieden. Dit zijn gebieden waar je rekening moet houden met de gewenste aanwezigheid van moerasbroedvogels en watervogels. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Ron van der Hut.