Nederlands | English | Franšais | Frysk

Waddenzee en Deltagebied

Nederland is rijk aan een verscheidenheid aan wetlands waaronder de wadden en het deltagebied. In deze bijzondere wetlands in Nederland is doorwrochte kennis omtrent de ecologie en het gebruik ervan onmisbaar om waarden en functies op elkaar te kunnen afstemmen.

A&W is uitstekend ingevoerd in de ecologie van het Waddengebied en de Delta. Onze medewerkers hebben veel onderzoek gedaan aan steltlopers en andere watervogels in deze getijdengebieden, onder meer naar de relatie tussen wadvogeldichtheden en de voedselbeschikbaarheid (benthos-metingen, voedselopname). Met deze kennis kan meer gezegd worden over de effecten van bepaalde ingrepen of milieuveranderingen. Zo richten we ons in de Oosterschelde op de vraag of plaaterosie de voedselsituatie en daarmee de draagkracht voor steltlopers op termijn kan beïnvloeden en in hoeverre er sprake is van bijvangst bij de Wolhandkrabvisserij in de Waddenzee. Ook hebben we gewerkt in de kwelders langs de Friese en Groningse kust, en op de Waddeneilanden, en zijn we betrokken (geweest) bij dijkversterking of kustverdediging in Noord-Holland en op de Waddeneilanden, voor de inbreng van ecologische aspecten. In totaal zijn tientallen projecten in het getijdengebied uitgevoerd, van effectanalyses, beheervraagstukken tot gerichte studies aan soorten en habitattypen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. ir. Daan Bos