Nederlands | English | Français | Frysk

Soort- en populatieonderzoek

Voor een effectieve bescherming van een soort is kennis nodig over de ecologische vereisten, de populatieomvang en de belangrijke verblijfplaatsen. Bij ecologische vereisten gaat het om de ligging en de kenmerken van foerageergebieden, het habitatgebruik gedurende het jaar en de trekroutes tussen leefgebieden. Bij vogels kan dat te maken hebben met de dagelijkse vliegbewegingen tussen foeargeerterreinen en slaapplaatsen. Bij vleermuizen bijvoorbeeld om de trekroutes tussen kraamkolonies en foerageergebieden. 

Onze faunaecologen voeren onderzoek uit naar dergelijke vraagstukken bij verschillende soortgroepen, zoals vogels, zoogdieren, vissen en andere faunagroepen. Water- en moerasvogels, weidevogels en vleermuizen behoren tot onze specialisaties. Ook voor populatie- en toegepast onderzoek aan kleine en grote zoogdieren kunt u bij ons aankloppen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. ir. Joris Latour