Nederlands | English | Français | Frysk

Verstoringsonderzoek

Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kunnen verstoringsrisico’s met zich meebrengen. Daarom is vaak nader onderzoek nodig naar effecten op gebieden en soorten die beschermd zijn in het kader van bijvoorbeeld de Natuurbeschermingswet of Wet Natuurbescherming. Bij verstoring kunt u denken aan de effecten van verlichting, geluid en zichtbare menselijke activiteiten op vogels, vleermuizen of andere soorten, na de aanleg van bijvoorbeeld een weg, bedrijventerrein, woonwijk of recreatieve voorziening. Deze kennis kan ook worden gebruikt om vooraf een gedegen locatieonderzoek te doen, voordat wordt besloten tot een bepaalde ontwikkeling.

Verstoringsonderzoek zorgt voor een goede onderbouwing van de omvang van verstoringseffecten. Die onderbouwing kan bijvoorbeeld te maken hebben met de begrazingsdruk van ganzen in de nabijheid van wegen, watervogels in recreatieve gebieden en broedvogeldichtheden in de omgeving van vaarwegen in moerasgebieden. De verkregen kennis kan direct worden toegepast in effectstudies. 

Wij hebben een systematiek ontwikkeld voor het bepalen van effecten van nieuwe recreatieve voorzieningen op beschermde natuurwaarden, in het bijzonder watervogels en moerasbroedvogels in Natura 2000-gebieden en -omgevingen.  Concreet: de verspreidingskaarten van geschikt leefgebied en de betrokken soorten ('de natuurkaart') wordt geconfronteerd met de beoogde recreatieve voorzeiningen en activiteiten ('de recreatiekaart'). Dergelijk onderzoek hebben we uitgevoerd in het Lauwersmeer, De Weerribben, De Wieden, diverse locaties langs de IJsselmeerkust en het IJmeer, De Abtskolk en de Putten. Daarnaast zijn de effecten van ontwikkelingen in de waterrecreatie in het Friese Merengebied nader onderzocht. 

Drs. Ron van der Hut geeft u graag meer informatie.