Nederlands | English | Franšais | Frysk

Vogeltrek en andere vliegbewegingen

Nederland ligt op een belangrijk knooppunt van de vogeltrek en andere vliegbewegingen. Daarom vormen de effecten van menselijke activiteit op vogels en vleermuizen een belangrijk thema in onze onderzoeken. Zo kunnen windmolenparken (al dan niet off-shore), hoogspanningsleidingen, hoge gebouwen in het kustgebieden en drukke wegen, obstakels zijn voor vliegende vogels en vleermuizen. Een ander thema is de interactie tussen luchtvaart en vogels: enerzijds kan luchtvaart verstorend werken op vooral grote groepen vogels, anderzijds vormen vliegende vogels een gevaar voor de luchtvaart. Ook trekvogels kunnen met obstakels te maken krijgen.

Omdat er vaak directe metingen nodig zijn van vliegende vogels en vleermuizen, vergt het kwantificeren van vliegbewegingen van vleermuizen en vogels een specialistische aanpak. Veel vliegbewegingen vinden plaats buiten het oog van de waarnemer. Dit onderzoeksveld, dat sterk in ontwikkeling is, vereist kennis van radartoepassingen en vleermuisdetectieapparatuur. 

A&W werkt samen met Robin Radar BV (http://www.vogelradar.nl/) in het toepassen en verder ontwikkelen van radartechnologie voor onderzoek aan vogels. Waarnemingen worden uitgevoerd met het  –  door TNO en de Koninklijke Luchtmacht ontwikkelde  radarsysteem dat Robin Radar BV levert. Dit systeem bestaat uit één tot drie radarsystemen met hoge resolutie en softwarematige herkenning van vliegpaden en automatische opslag van gegevens. Daarnaast kunnen wij ook adviseren bij aanschaf en inzet van systemen die door Robin Radar BV aan derden geleverd worden.

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Erik Klop en/of drs. Allix Brenninkmeijer