Nederlands | English | Français | Frysk

Ecologische effecten in beeld

Ruimtelijke ontwikkelingen hebben meestal effect op de natuur en de leefomgeving. Denk aan het verlies van leefgebied, veranderingen in bodem en water, versnippering en verstoring. Voor het in kaart brengen van de aard en de omvang van de ecologische effecten is specifiek onderzoek nodig. Dit wordt vaak uitgevoerd naar aanleiding van een voortoets of passende beoordeling of zijn onderdeel van een milieueffectrapportage (m.e.r.) of een plan-m.e.r.

Voor een groot aantal opdrachtgevers hebben we inmiddels effectstudies mogen uitvoeren. Een voorbeeld is het onderzoek naar effecten van een nieuwbouwwijk bij Meppel op kwetsbare vegetaties en fauna in het aangrenzende natuurgebied De Wieden en op vissen en vleermuizen in het plangebied zelf. Effecten van de herinrichting en de uitbreiding van kampeerterreinen en bungalowparken hebben we onderzocht in onder andere Zuidwest-Fryslân en Noordwest-Overijssel. Onderzoek doen we ook naar de effecten van nieuwe bedrijventerreinen. Ook positieve effecten van natuurontwikkelingsprojecten komen aan bod, zoals bij de aanleg van een luwtedam in het IJmeer. In specifieke situaties doen we onderzoek naar verstoring, naar windturbines of de effecten op bepaalde soortgroepen of dieren. 

Wij hebben een methode ontwikkeld, waarmee de effecten van nieuwe recreatieve voorzieningen op beschermde natuurwaarden (vooral watervogels en moerasbroedvogels in Natura 2000-gebieden en -omgevingen) systematisch worden bepaald. Concreet: de verspreidingskaarten van geschikt leefgebied en de betrokken soorten ('de natuurkaart') worden geconfronteerd met de beoogde recreatieve voorzieningen en activiteiten ('de recreatiekaart'). Deze methode is onder meer toegepast bij projecten in het Lauwersmeer, De Weeribben, De Wieden en langs de IJsselmeerkust. 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met drs. Ron van der Hut.