Nederlands | English | Français | Frysk

Waddenzee

Op een uurtje fietsen van ons bureau ligt de Waddenzee. Veel van onze ecologen hebben hier hun onderzoeksgenen liggen. Ze zijn dan ook zeer vertrouwd met het waddenecosysteem, ecologische processen en de belangen in één van de grootste getijdengebieden op de wereld.
We hebben inmiddels vele onderzoeken en projecten uitgevoerd in dit unieke getijdengebied: van effectanalyses, beheervraagstukken tot gerichte studies aan soorten en habitattypen.

Wat het gebied zo bijzonder maakt? Dat het zich uitstrekt over drie Europese landen. En dat  het voor veel soorten een sleutelrol speelt in een deel van de levenscyclus dat zich vaak afspeelt in meerdere ecosystemen en landen. Daarom eisen de problemen die er spelen soms een multidisciplinaire aanpak, die om samenwerking vraagt met instituten en andere onderzoeksbureaus in binnen en buitenland. Maar soms kunnen ook lokale maatregelen sterk bijdragen aan passende oplossingen.

Met ons nationale en internationale netwerk in combinatie met onze expertise van flora, fauna, habitats en wetgeving op de Wadden worden we veelgevraagd voor opdrachten in dit weergaloze natuurgebied. Zo hebben we een kennisdocument vervaardigd voor het International Eems Estuarium, een studie uitgevoerd naar knelpunten voor vogels langs de Oost Atlantische trekroute  en naar kwelderherstelstrategieën. En in samenwerking met de Dienst Landelijk Gebied (DLG) van het ministerie van Economische Zaken is een verkenning uitgevoerd naar de (on)mogelijkheden voor handkokkelvisserij op het Balgzand. Een ander project is verbetering visintrek Friese kust. Dit beoogt de aanleg van een aantal vispassages langs de Friese kust om de visintrek van de Waddenzee naar het Friese binnenland te verbeteren. In een ander onderzoek zochten we naar de relatie tussen wadvogeldichtheden en de voedselbeschikbaarheid. Met deze kennis is meer zicht verkregen op de effecten van bepaalde ingrepen of milieuveranderingen. In het verlengde hiervan ligt een onderzoek in de Oosterschelde. Centrale vraag: kan plaaterosie de voedselsituatie en daarmee de draagkracht voor steltlopers op termijn beïnvloeden? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Wout Bijkerk (habitats en vegetatie), dr. Daan Bos (kwelders en estuaria),  drs Allix Brenninkmeijer (vogels) en ing. Eddy Wymenga (internationale aspecten).