Nederlands | English | FranÁais | Frysk

Organisatie

Betrokkenheid, werkplezier en korte lijnen kenmerken ons bureau. We hechten aan ruimte voor nieuwe ideeën en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. A&W is georganiseerd in een aantal afdelingen, elk met hun eigen afdelingshoofd en medewerkers. Door de brede ervaring van onze medewerkers zijn er veel dwarsverbanden. Voor elk project wordt een op maat gesneden team geformeerd met de benodigde expertise.
Passend bij onze missie, visie, kernwaarden en aard van ons werk willen we als bedrijf maatschappelijk verantwoord ondernemen; het zit ons 'in het bloed'. Onze MVO-verklaring kunt u hier inzien.

Vacatures

Bij A&W werken we met een team van specialisten in een open, plezierige sfeer en op een mooie plek aan een verscheidenheid aan ecologische onderwerpen. Past dit bij jouw ambitie, opleiding en ervaring, maar staat er nu geen vacature open? Stuur ons een open sollicitatie. Wij bekijken dan of er binnen ons team een passende mogelijkheid is. Een open sollicitatie kun je per email sturen naar info@altwym.nl

 • Management
  • Wij hebben ons bedrijf georganiseerd in een aantal expertise afdelingen. Elke afdeling heeft zijn eigen afdelingshoofd en medewerkers. Gemotiveerde mensen met verstand van zaken en een brede ervaring, die zich thuis voelen in verschillende ecologische disciplines. Dit maakt het mogelijk om bij opdrachten die een bepaalde discipline overstijgen, teams te vormen waarin meervoudige expertise is vertegenwoordigd. Voor onze opdrachtgevers ťn voor onszelf is dat efficiŽnt en effectief. Bij alle veranderingen sinds onze start in 1988 zijn een paar waarden onveranderd gebleven. Dat zijn plezier in je werk, korte lijnen, ruimte voor nieuwe ideeŽn en voor persoonlijke ontwikkeling en daadwerkelijk meedenken met opdrachtgevers. Het zijn de kwaliteiten die u terugziet in ons werk!

   Directie
   Wibe Altenburg, Eddy Wymenga

   Bureaumanager
   Harmanna Groothof

 • Natuurwet- en regelgeving
  • Wij helpen u graag met de ecologische begeleiding van uw projecten in het kader van de ecologische wet- en regelgeving (NBwet, Wet Natuurbescherming). Wij verzorgen inbreng in de vorm van ecologische toetsingen, ook binnen milieueffectrapportages. Wij kunnen compensatie- en mitigatieplannen opstellen en inbreng leveren bij ontheffing- en vergunningaanvragen. Tenslotte voeren wij ook graag de praktische ecologische begeleiding uit bij de uitvoering van uw projecten.

   Contactpersoon en afdelingshoofd
   Roel Strijkstra

   Projectleiders
   Edwin van der Heijden, Janneke van Goethem, Olga Stoker en Erik de Vries

 • Fauna-ecologie
  • Wij zijn u graag van dienst met dierecologisch onderzoek, faunabeheer en -monitoring, en grootschalige effectstudies. Onze expertise: de Waddenzee en aangrenzende kustgebieden (kwelders, Eems), vleermuizen, weidevogels, de ecologie van moerasgebieden en moerasvogels en populatie-ecologisch onderzoek aan diverse soorten. In samenwerking met andere expertiseafdelingen van ons bureau doen we effectbeoordelingen. En we voeren monitoringsprojecten uit, bijvoorbeeld naar de effecten van windparken. Ook internationaal zijn we actief, onder andere in West-Afrika.

   Contactpersoon en afdelingshoofd
   Joris Latour

   Projectleiders
   Ron van der Hut, Allix Brenninkmeijer, Erik Klop, Els van der Zee, Nico Beemster, Leo Bruinzeel en Daan Bos

 • Vegetatiekartering en monitoring
  • Als het gaat om kartering van vegetatie en plantensoorten, dan zijn wij u graag van dienst. Van eenvoudige inventarisatie van beschermde of bijzondere plantensoorten tot vegetatiekartering in complexe natuurterreinen en meerjarige monitoring van veranderingen in vegetatie en abiotiek. Onze opdrachtgevers zijn onder andere terreinbeherende instanties, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat.

   Contactpersoon en afdelingshoofd
   Marion Brongers

   Projectleider
   Wout Bijkerk

 • Fauna-inventarisatie en monitoring
  • Voor de praktische uitvoering van het faunaveldwerk kunt u altijd een beroep op ons doen. Jaarlijks verzorgen we vele inventarisaties, op basis van actuele inventarisatie- en monitoringstechnieken en in de volle breedte van het ecologisch onderzoek. We doen dit onder andere met het oog op Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL).

   Contactpersoon en afdelingshoofd

   Mark Koopmans

 • Ecologie en ruimte
  • Wij zijn u graag van dienst bij vragen op het gebied van ecologie, beheer en inrichting. Ons werk bevindt zich vaak op het raakvlak van ecologie met andere functies, zoals waterbeheer, landbouw en recreatie. Projecten die wij voor u kunnen verzorgen hebben te maken met agrarisch en particulier natuurbeheer, weidevogels, biodiversiteit in agrarische cultuurlandschappen, inrichting en beheer van natuurgebieden, ecohydrologie, waterberging, hydrologische toetsingen, KRW-vraagstukken en Natura 2000.

   Contactpersoon en afdelingshoofd
   Marion Brongers

   Projectleiders
   Ernst Oosterveld, Wout Bijkerk en Ivan Mettrop

 • Geoinformatie
  • Wij dragen zorg voor het creŽren, beheren, analyseren en presenteren van ruimtelijke data van de projecten van ons bureau. Hierbij maken we gebruik van onder andere (Mobiel) GIS, Geo-databases, GIS-modellen, analyses en remote sensing. Daarnaast verdiepen we ons in nieuwe (technologische) ontwikkelingen die het werk vergemakkelijken en de kwaliteit van onze producten verhogen. En daar mag u de vruchten van plukken!

   Contactpersoon en afdelingshoofd
   Ronald de Jong

   Projectleider
   Ronald de Jong

 • Internationale diensten
  • Ook internationaal helpen we opdrachtgevers. In de achterliggende jaren hebben we veel expertise en ervaring opgebouwd op het gebied van onderzoek en advisering buiten de nationale grenzen. Het mooie is dat die internationale kennis soms ook zeer waardevol is in projecten met een nationaal karakter.

   Nadere informatie
   Eddy Wymenga of Erik Klop


 • Ondersteuning
  • Als u belt met A&W, dan krijgt u meestal ťťn van ons aan de lijn. Wij zorgen voor de verwerking van alle informatie die met uw opdracht te maken heeft.

   Secretariaat en administratie
   Hieke van den Akker en Maaike Krol

   Technische ondersteuning en onderhoud
   Reinder Wissman

Bekijk hier de film die gemaakt is voor ons 25-jarig jubileum.