Nederlands | English | Français | Frysk

A&W-Rapporten

A&W heeft inmiddels meer dan 2000 projecten afgerond. Adviezen en onderzoeken worden vastgelegd in rapporten, waarvan een deel hiervan als pdf bestand kan worden verkregen. Om resultaten voor een breed publiek beschikbaar te maken worden resultaten ook kenbaar gemaakt via artikelen in vakbladen of via publicaties. Hieronder vind u hiervan enkele aansprekende voorbeelden.

Zoeken?
  2485 Brongers, M. & W. Bijkerk, 2018. Resultaten van vermoerassing. Inventarisatie en analyse vermoeraste gebieden Download
  2748notitie Oosterveld, E.B. & W. Altenburg 2017. Weidevogeltrends en haalbaarheid provinciale weidevogeldoelen in Fryslân, tussenevaluatie 2017 Download
  2462 Bos, D., Tuijl, M. & E.E. van Loon. 2018. Technisch eindrapport "objectbescherming en de aanvullende analyse van ontwikkelingen in de proefuurhokken". A&W-rapport 2462. Download
  2458 Bos, D. & E.E. van Loon. 2018. Beheer van de Muskusrat in Nederland. Synthese van een grootschalige veldproef en parallelle studies. A&W-rapport 2458. Download
  2382 Loon, E.E. van, R.C. Ydenberg & D. Bos 2017. Statistical estimation of muskrat abundance. STOWA publicatie 2017/ 41 Download
  2359 E.B. Oosterveld, P. de Hoop & Y. van der Heide 2018 Predatie en reproductie bij weidevogels in de Medenertilster- en Fransumerpolder (Gr) in 2017. A&W-rapport 2359 Download
  2268 Sikkema, M. 2017. Broedvogels van de Alde Feanen en omgeving in 2016 Download
  2236 E.B. Oosterveld, J. Mulder, P. de Hoop & L. Davids 2017 Predatie en predatoren bij weidevogels in Noordwest-Overijssel. A&W-rapport 2236 Download
  2191b Bos, D et al. 2016. Beheer van Muskusratten in Nederland. Effectiviteit van bestrijding op grond van historie en een grootschalige veldproef. Deel II Download
  2191 Bos, D et al. 2016. Beheer van Muskusratten in Nederland. Effectiviteit van bestrijding op grond van historie en een grootschalige veldproef. Deel I Download
  2169 Oosterveld, E.B., P. de Hoop & R. de Jong 2016. Resultaten agrarisch weidevogelbeheer Fryslân. Jaarrapport 2016. BIJLAGENRAPPORTEN via: info@altwym.nl Download
  2156 Beemster, N. 2015. Foeragerende kiekendieven nabij de lage Knarsluis in 2015. Download
  2151 Oosterveld, E. et al. 2017 Effecten van tijdelijk hoog waterpeil op weidevogels, bodem en grasopbrengst Download
  2124 Oosterveld, E.B. 2015. Motiveren van boeren voor weidevogelbeheer. Aanbevelingen van de denktank Stimulering agrarisch weidevogelbeheer Download
  2123 Wymenga, E. et al 2016. Terugkerende muizenplagen in Nederland. Inventarisatie, sturende factoren en beheersing Download
  2116 E.B. Oosterveld, B. Henstra, F. Hoekema, L. Davids, H. Oud 2015 Pilot Naar een vitaal weidevogellandschap Idzegea 2013-2015. Resultaten en ervaringen. Download
  2105 D. Bos, L. Davids, P. Mawade Wade, A. Sow, Y. Gueye 2015 The Ndiael, a former floodplain at the brink of change from dry to wet. Download
  2093 E.B. Oosterveld, F. Hoekema, O. Stoker, R. de Jong 2015 Monitoring agrarisch weidevogelbeheer Fryslân. Resultaten 2000-2014 en aanbevelingen voor verbetering Download
  2065 E.B. Oosterveld, G. van Drooge 2015 Legselbeheer 2.0. Voorstel voor verbetering van het weidevogelpakket legselbeheer. Download
  2054 Beemster, N. 2015. De Warande en Larserknoop als foerageergebied voor in de Oostvaardersplassen broedende kiekendieven in 2014 Download
  2038 Sikkema, M, D. Bos & E. Wymenga 2015. Vergroten broedsucces Scholekster landelijk gebied - eindrapportage Download
  2033 Kersten, M., A. Brenninkmeijer en J. de Jong 2014. De hvp op de Feugelpôlle. Effect van verstoring op het aantal vogels. Download
  2030 Koopmans, M. 2014 Monitoring vismigratie - najaar 2013/ voorjaar 2014 Download
  2029 Zwarts, L. 2014. Mangrove dynamics in West Africa Download
  2025 Belle, J. van & J. Postma, 2014 Eindevaluatie enclosureproeven de Leijen, Resultaten over 2004 t/m 2013. Download
  2020 Klop, E., A. Brenninkmeijer & E. van der Heijden 2014. Ecologische beoordeling uitbreiding opgave windenergie provincie Groningen Download
  1993 Oosterveld, E.B. 2014 Weidevogeladvies Olterterpoverleg, Advies van het Olterterpoverleg aan de Provinsje Fryslân voor de invulling van het nieuwe weidevogelbeleid. Download
  1982 Folmer, E., et al. 2014. Vogels langs de randen van het Wad. Verkenning van knelpunten en kansen op broedlocaties en hoogwatervluchtplaatsen. Download
  1975 Klop, E. & A. Brenninkmeijer 2014. Monitoring aanvaringsslachtoffers Windpark Eemshaven 2009-2014. Download
  1971 Oosterveld,E.B., M. Kuiper, M. Sikkema & J. van der Kamp 2014. Effecten van tijdelijke slootpeilverhoging op weidevogels. Download
  1965 Bakker, R., W. Bijkerk & P.J. Zumkehr. Monitoring pilot afvoer taludmaaisel en uitkrabben plasbermen Eindrapport 2009-2013 met aanvulling 2014 Download
  1960 Brenninkmeijer, A. et al. 2014. Natuurmonitoring Eemshaven en natuurontwikkelingsgebieden Emmapolder 2008-2013. Download
  1953 Zwarts, L. & J. van der Kamp 2013.Le Delta Intérieur du Niger souffre-t-il d'un faible débit pendant l'étiage? A&W-rapport 1953 Download
  1942 Koopmans, M. 2013 Vismonitoring Aqualan Grou 2013 Download
  1938 Zwarts, L. & J. van der Kamp 2013. Does the Inner Niger Delta suffer from a reduced river flow in the dry season? A&W-report 1938 Download
  1932 Beemster, N. 2013. De Warande als foerageergebied voor in de Oostvaardersplassen broedende kiekendieven in 2013 Download
  1924 Belle, J. van 2014. Ecohydrologische systeemanalyse van Rome (Midden-Opsterland) Download
  1877 Zwarts, L. 2013. L'impact d'un faible débit du fleuve sur l'inondation, la végétation et l'utilisation des terres dans le Delta Intérieur du Niger Download
  1868 Zwarts, L. 2012 The impact of a lower river flow on the inundation, vegetation and land use of the Inner Niger Delta. A&W-report 1868. Altenburg & Wymenga bv. Feanwalden Download
  1848 Belle, J.van 2014. Ecologische beoordeling uitbreiding. Panhuyspoel Effecten op hydrologie en stikstofdepositie. Download
  1839 Beemster, N. 2013. De Warande als foerageergebied voor in de Oostvaardersplassen broedende kiekendieven in 2012 Download
  1832 Zwarts, L. & J-L. Frerotte 2012. Water crisis in the Inner Niger Delta (Mali) Causes, consequences, solutions. A&W-report 1832. Altenburg & Wymenga bv. Feanwâlden Download
  1831 Oosterveld, E.B., L.W. Bruinzeel & E. Wymenga. 2014 Ecologie van weidevogels: Kennisbundeling voor bescherming en beheer. Download
  1827 Oosterveld, E.B. 2014 Protocol predatiebeheer bij weidevogels. Download
  1796 Kamp, J. van der. 2012. Inner Niger Delta: waterbirds on the move or trapped? Report of the waterbird census in the Lake Debo area, February 2012. Download
  1793 Jager, T.D. & E.B. Oosterveld 2013. Sloten voor natuur in de IJsseldelta. Huidige toestand en mogelijkheden voor verbetering. Download
  1780 Koopmans,M., R. Oosterhuis, R. Blaauw, S. Attema, D. Bos 2012 Ganzen en Smienten rond het Leekstermeer in een tijd van vergraving en vernatting. Download
  1753 Oosterveld, E.B, F.H. Hoekema. 2012. Naar vitale weidevogellandschappen in Fryslân. Download
  1739 Wymenga, E. L. Zwarts & B. Kone. Water sharing in the Upper Niger Basin. Download
  1720 Bijkerk, W., R. Bakker, R. Buijs. 2012. Monitoring effecten van bodemdaling op vegetatie in de Lauwersmeer. Vijfde voortgangsrapportage (2011/2012) Download
  1718 Wymenga, E. et al. 2012 Adres onbekend.Verplaatsingen van Grutto's bij habitatverlies door woningbouw en infrastructuur Download
  1717 Bakker, R, E.B. Oosterveld & L. Davids. 2011. Inventarisatie en beheerplan landschapselementen Natuurmonumenten Noordenveld (Drenthe). Download
  1702 Beemster, N.,et al 2012. Broedvogels in de moeraszone van de Oostvaardersplassen in 2005-2011 met een overzicht van langjarige ontwikkelingen. Download
  1702a Beemster, N. et al 2012, Broedvogels in de moeraszone van de Oostvaardersplassen in 2005-2011 met een overzicht van langjarige ontwikkelingen - Bijlagen Download
  1701 Beemster, N., B. Koks, R.M.G. van der Hut & M. Postma. 2012. Foeragerende kiekendieven in en rondom de Oostvaardersplassen in 2011 Download
  1697 Brenninkmeijer, A. et al 2012. Dijkversterking Ameland Toetsing aan de natuurwetgeving Download
  1675 Hooijmeijer, J., L.W. Bruinzeel, J. van der Kamp, Th. Piersma, E. Wymenga 2011. Skriezen om útens. Trek en overwintering van gezenderde Grutto. Download
  1669 Koopmans, M. 2011. Weidevogelinventarisatie Stinswei 2011. Download
  1667 Jager, T.D., K. van der Veen & W. Bijkerk 2011. Monitoring plaggen en vrijstellen drijftillen in De Wieden. Wetlandsuccession, nr. LIFE 06 NAT/NL/000074, acties F4 en F5 Download
  1658 Zwarts, L., J. van der Kamp. & M. Sikkema 2011. Methods to count birds and trees in the Sahel. Field work in Mauritania and Senegal; January-February 2011. Download
  1657 Zwarts, L., D. Bos & M. Sikkema, 2011. Exploitation of intertidal flats in the Oosterschelde by estuarine birds Download
  1651 Wymenga, E. & D. Melman. 2011 Weidevogelcompensatie in Fryslân: achtergronden en uitwerking Download
  1656 Brenninkmeijer, A. & C. van der Weyde 2011. Monitoring aanvaringsslachtoffers Windpark Delfzijl-Zuid 2006-2011 Download
  1639 Jager, T.D., K. van der Veen & W. Bijkerk 2011. Monitoring Kiersche Wiede. Wetlandsuccession, nr. LIFE 06NAT/NL/000074. Download
  1636 Hut, R.M.G. van der, 2011. Nestplaatskeuze van Bruine kiekendieven in Nederland. Download
  1635 Oosterveld, E.B., N.M. Minnema. 2011. 10 Gouden regels tegen Pitrus in weidevogelreservaten. A&W-rapport 1635 Download
  1631 Hut, R.M.G. van der, A. Brenninkmeijer, E. de Vries & O. Stoker. 2011. Natuurtoets Bestemmingsplan Zuidelijke kernen Steenwijkerland. Download
  1630 Hut, R.M.G. van der, A. Brenninkmeijer, E. de Vries & O. Stoker. 2011. Natuurtoets Bestemmingsplan Noordelijke kernen Steenwijkerland. Download
  1621 Bruinzeel, L.W. 2011. Trekvogels van de Waddenzee: inventarisatie van knelpunten langs de Oost-Atlantische trekroute Download
  1586 Bijkerk, W., R. Bakker, R. Buijs. 2011. Monitoring effecten van bodemdaling op de vegetatie in de Lauwersmeer. Vierde voortgangsrapportage (2010/2011) Download
  1581 Beemster, N., R.M.G. van der Hut, B.J. Koks & C. Trierweiler. 2011 Foeragerende kiekendieven in en rondom de Oostvaardersplassen. Pilotonderzoek in 2010 Download
  1576 Hut, R.M.G. van der & N. Minnema 2010. Revitalisatie van rietoevers in het Zuidlaardermeer. Download
  1572 Oosterveld, E.B. 2012. Selectie, beheer en inrichting van weidevogellandschappen in Fryslân. Download
  1564 Bos, D., L.W. Bruinzeel, M. Sikkema & Y. van der Heide. 2010, Effectiviteit compensatie weidevogelhabitat:resultaten nulstudie Mijdrecht en Leeuwarden. Download
  1548 Oosterveld, E.B. 2011. Predatieproblematiek weidevogels Fryslân. Naar een duidelijker beleid voor predatiebeheer. Download
  1534 Schut, J., Y. van der Heide, D. Bos, H. Huitema & H.J.G.A. Limpens. 2011. Wegpassages van vleermuizen. Veldonderzoek naar het gebruik van infrastructuur over wegen door vleermuizen. Download
  1532 Teunissen, W. & E. Wymenga (eds.) 2011. Factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van weidevogelpopulaties. Download
  1527 Belle, J. van 2011. Camping Mosterdveen en de Puszta. Inrichtingsplan voor omvorming naar natuur. Download
  1507 Oosterveld, E.B., N. van Eekeren & H. Keidel 2010. Naar een bodemadviessyteem voor weidevogelreservaten. Download
  1504 Hut, R.M.G. van der & L.W.Bruinzeel 2010. Passende beoordeling Natuurboulevard. Toetsing van oevergebonden deelprojecten aan de Natuurbeschermingswet. Download
  1496 Bos, D. 2010.Bescherming van weidevogels tijdens trek en Overwintering Download
  1460 Beemster, N, H.M. Salomons & Y. van der Heide 2010. Het A6-gebied en omgeving als foerageergebied voor in de Oostvaardersplassen broedende kiekendieven in 2008 en 2009 Download
  1451 Bijkerk, W. en Plantinga, J.E. 2010. Monitoring effecten bodemdaling in de Lauwersmeer. Derde voortgangsrapportage (2009-2010) Download
  1448 Oosterveld, E. O., 2011. Predatie en weidevogels: een literatuuroverzicht Download
  1444 Beemster, N. De Warande als foerageergebied voor in de Oostvaardersplassen broedende kiekendieven in 2009 Download
  1443 Beemster, N. 2010. Foerageergebied voor kiekendieven tussen de Hollandsche Hout en de A6. Download
  1439 Bruinzeel, L.W & J. van Belle, 2010. Additional research on the impact of conventional illuminatrion of offshore platforms in the North sea on migratory bird populations. Download
  1346 Zwarts, L. 2009. Voedsel voor wadvogels in de Oosterschelde: nazomer 2009 Download
  1302 Belle, J. van, E.B. Oosterveld & P. Biezenaar 2010. Boezemland herstellen met bagger, pilot Grutte Griene. Plan van Aanpak Download
  1301 Schut, J., M. Sikkema. 2009. Het gebruik van paluduct Galamadammen door dieren. Download
  1273not Beemster, N. & Y. van der Heide 2009. Het A6- gebied en omgeving als foerageergebied voor in de Oostvaardersplassen broedende kiekendieven in 2008 Download
  1254 Zwarts, L. 2009 Predicting the annual peak flood level in the Inner Niger Delta". A&W rapport 1254. Altenburg & Wymenga bv. Veenwouden. Download
  1241 Bijkerk, W. & R. Buijs 2009. Monitoring effecten van bodemdaling op de vegetatie in de Lauwersmeer. Tweede voortgangsrapportage (2008/2009) Download
  1250 Bos, D., J. van Belle, P. Goedhart, S. van Wieren & R. Ydenberg. 2009 Huidige en alternatieve strategie van muskusrattenbestrijding in Nederland. Download
  1229 Hut, R. M. G. van der & N. Beemster, 2010. Broedvogels en beheer in De Weerribben, 1999-2007. Kritische factoren en herstelmaatregelen voor moerasvogels met instandhoudingsdoelen Download
  1227 Bruinzeel, L. W., J. van Belle & L. Davids, F. vd Laar. 2009. The impact of conventional illumination of offshore platforms in the North Sea on migratory bird populations. Download
  1197 Bos, D., B.A. Nolet, T. Boudewijn, H.P. van der Jeugd, H.P. & B.S. Ebbinge. 2008. Capacity of accomodation Areas for wintering geese in the Netherlands: field tests of first principle Download
  1187 Beemster, N. & Y. van der Heide 2009. Het A6-gebied als compensatie foerageergebied voor in de Oostvaardersplassen broedende kiekendieven Download
  1174 Beemster, N. 2009. De Warande als foerageergebied voor in de Oostvaardersplassen broedende kiekendieven in 2008 Download
  1149 Oosterveld, E.B., 2008. Skries for you. Resultaten Interreg-project Farmers for Nature in Fryslan 2004-2008. Download
  1146 Hut, R.M.G. van der, C. J. de Jonge, R.F.A. Berkers, L. Davids. 2009. Visitormanagementplan Nationaal Park Weerribben-Wieden. Download
  1144 Brongers, M., J. van Belle. 2008. Better wetter: peildynamiek voor een vitale Friese boezem. Werkdocument als voorbereiding op een projectvoorstel. Download
  1123 Bijkerk, W., R. Bakker & R. Buijs Monitoring effecten van bodemdaling in de Lauwersmeer. Eerste voortgangsrapportage (2007/2008). Download
  1109 Oosterveld, E.B. 2009. Proefproject Vastemestvoorziening weidevogelreservaten Fryslân/Groningen. Download
  1108 Hut, R.M.G. van der, R. Foppen, N. Beemster, M. Roodbergen & S. Deuzeman. 2008. Ruimte voor Riet en moerasvogels in de Noordelijke randmeren Download
  1080 Kamp, J. van der, D. Kleijn, I.Ndiaye, S. Issa Sylla, L.Zwarts. 2008. Rice farming and Black-tailed Godwits in the Casamance (Senegal) Download
  1057 Beemster, N. & R.M.G. van der Hut 2008. Beoordeling van de Warande als foerageergebied voor in de Oostvaardersplassen broedende kiekendieven Download
  1036 Brenninkmeijer, A., Y. van der Heide, J.G. Oord 2007. Effectenstudie jacht, beheer en schadebestrijding in Natura 2000-gebieden. Download
  1032 Bos, D en T. Tuenter. 2007. Muskusratten zonder bestrijding? Ontwerp van een proef naar de gevolgen van tijdelijk niet bestrijden. Download
  1029 Brenninkmeijer, A., R. van der Hut & M. Koopmans. 2008. Verspreiding van beschermde vissoorten in Fryslân. Download
  1003 Beemster, N. & R.M.G. van der Hut 2007. Foerageergelegenheid voor kiekendieven rond bedrijventerrein De Vaart IV in Almere Download
  996 Koopmans, M & H. Miedema 2007. Inventarisatie natuurwaarden Lelystad Airport. Download
  984 Oosterveld, E.B. 2007. Technische handleiding weidevogelbeheer. Download
  977 Dullemen, D. van 2007. Kerken voor Vleermuizen Download
  959 Brenninkmeijer, A. & E. Wymenga. 2007. Verbetering Visintrek Friese kust - projectvoorstel Download
  931 Kuijpers, D.P.J. 2007. De Patrijs. Oorzaken van achteruitgang en mogelijkheden voor herstel. Download
  911 Wymenga, E. Oosterveld, E.B. & Bruinzeel. L 2006. Management of meadowbird communities in Fryslan. Download
  907 Hut, R.M.G. van der, M. Kersten et al. 2006. Kustvogels in het Wadden- en Deltagebied. Download
  892 Heide, Y. van der & D. Bos 2007. Broedvogelmonitoring van de buitendijkse gebieden en Noord Friesland 2006. Speciale aandacht voor standaardisatie van gegevensverzameling. Download
  866 Beemster, N., R.M.G. van der Hut 2006. De Warande als foerageergebied voor in de Oostvaardersplassen broedende kiekendieven. Download
  840 Duin, W. van, P. Esselink, D. Bos, R. Klaver, G. Verweij, G. & P.W. van Leeuwen 2007. Proefverkweldering Noard-Fryslân Bûtendyks. Evaluatie kwelderherstel 2000-2005. Wageningen IMARES Download
  849 Oosterveld, E.B. 2007. Perspectieven beheer weidevogelreservaten in Fryslan. Knelpunten, mogelijkheden, actiepunten. Download
  820 Kuijper, D. et al. 2006. Wintering areas and spring migration of the Black-tailed Godwit. Bottlenecks and protection along the migration route. Download
  805 Hut, R. van der, A. Brenninkmeijer, W. Bijkerk, E. van der Heijden, F. Hoekema & J. Schut. 2006. Ecologische toetsing van het verbindingsalternatief in de Planstudie Schiphol-Almere. Download
  748 Kuijper, D.P.J. et al. 2006. Meervleermuizen in Fryslân: kennisontwikkeling voor soortbescherming Download
  726 Brenninkmeijer, A., N. Beemster & D. Bos 2006. Foerageermogelijkheden voor kiekendieven en herbivore watervogels rond de Oostvaardersplassen en Lepelaarsplassen Download
  553 Brenninkmeijer, A. et al. 2005. Monitoring vispassages Roptazijl en Terschelling 2002 – 2004 Download
  552 Brongers, M. & E. B. Oosterveld 2004. Verbeterplannen voor 5 kleine natuurterreinen in Zuidoost-Fryslân. Download
  S. Vos (redactie), 2007. Werkatlas Zoogdieren in Fryslan - verspreiding 1990-2006. Provinsje Fryslan, Leeuwarden Download
  439 Leeuw, C.C. de & E. Wymenga 2004. Waterberging in de kop fan 'e Bloksleatpolder. Download
  412 Oosterveld, E.B. & W. Altenburg 2004. Kwaliteitscriteria voor weidevogelgebieden - met toetslijst. Download
  387 Oosterveld E.B. 2003. Akkerreservaten in ZW Drenthe. Deel 2: Vegetatieanalyse en beheersadvies voor de Uffelter es Download
  346 Brenninkmeijer, A. et al. 2002. Foerageergedrag van sterns in de Westelijke Westerschelde in 2002 Download
  275 Wymenga, E. & M. Engelmoer m.m.v. F. Nijland 2001. Takomst foar de skries. Bouwstenen voor een beschermingsprogramma voor de Grutto in Fryslân. Download